Tematica de control pentru managementul unităților școlare

I. PROIECTAREA ACTIVITATILOR MANAGERIALE

1. Control si indrumare privind documentele de proiectare ale activitatilor din scoala
a. Plan unic managerial (anual)
b. Plan managerial semestrial
c. Tematica si graficul consiliilor profesorale
d. Tematica si graficul consiliilor de administratie
e. Existenta si activitatea consiliilor scolare
f. Proiectarea activitatilor la nivelul:
f.1.Comisiei dirigintilor, invatatorilor
f.2.Colectivelor metodice (catedre pe discipline sau mixt, pe arii curriculare)
f.3.Consiliului reprezentativ al parintilor (pe scoala, pe clasa)
f.4.Secretariatului, contabilitatii, administratiei,bibliotecii, internatului, cantinei.
g. Programul de perfectionare al cadrelor didactice
h. Bugetul de venituri si cheltuieli (anual, semestrial)
i. Programe speciale :
i.1.Prevenirea si stingerea incendiilor, protectia muncii, protectia civila
i.2.Educatia rutiera
i.3.Educatia pentru sanatate
i.4.Programe pt. aniversarea unor evenimente(istorice, religioase, comemorari)
i.5.Programe,proiecte,schimburi de experienta,parteneriate(interne,internationale)
i.6.Programe pt. cunoasterea si implementarea strategiilor didactice moderne
i.7.Programe pt. vacantele elevilor, pt.inchiderea sau deschiderea anului scolar
i.8. Aplicarea programelor guvernamentale (lapte-corn, retele de computere, reabilitarea unitatilor, reabilitarea invatamantului rural, bani de liceu, Euro200)
i.9.Programe ale centrelor de documentare si informare
i.10.Alte programe prezentate
NOTA 1: Se vor urmari :
*existenta programelor, valoarea functionala si reglatorie a acestora
*capacitatea de a elabora obiective (generale, specifice)
*corelarea obiectivelor, masurilor si actvitatilor cu aspectele procesului de invatamant (probleme generale, probleme de specialitate, probleme speciale)
*cuprinderea in programele manageriale ale aspectelor rezultate din documentele de analiza semestriala, anuala, ocazionala
NOTA 2: Coordonatorul echipei de control frontal va analiza si stabili in functie de problemele scolii daca :
-se vor aborda toate aspectele (a,b,c,d,e,f,g,h,i)
-se vor aborda numai unele aspecte dintre a,b, c,d,e,f,g,h,i
-se vor aborda numai unele aspecte ale punctelor f. si i.
-se impune abordarea unor aspecte din alte capitole ale Managementului unitatii scolare (II,III,IV,V,VI,VII,VIII)

II. ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA UNITATII SCOLARE, ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCTIONALE

Se vor face aprecieri ale activitatilor organizatorice pentru realizarea obiectivelor din planurile si programele manageriale propuse pe anul scolar in derulare.

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT

1. Statul de functii al scolii.
2. Registrul de inspectii.
3. Fisele posturilor.
4. Cataloage (grupe, clase).
5. Condica de prezenta a cadrelor didactice.
6. Registrul privind recensamantul copiilor (0 – 7 ani).
7. Registrul pentru evidenta, inscrierea elevilor(cu precădere inscrierile la invatamant obligatoriu).
8. Registre matricole.
9. Registre de evidenta si eliberare a actelor de studii (diplome, certificate, adeverinte provizorii, cotoare diplome, stoc acte studii).
10. Registrul de evidenta carti de munca.
11. Organigrama unitatii scolare .
12. Orarul scolii.
13. Caietul de procese – verbale ale profesorilor de serviciu pe scoală.
14. Caietul de procese-verbale ale consiliului de administratie, ale consiliului profesoral, ale consiliului şcolar.
15. Regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern.
16. Cartea de onoare a scolii.
17. Dosarele personale ale cadrelor didactice.
18. Dosarele personale ale elevilor.
19. Procesele-verbale pentru examenele de corigenta.
20. Documente privind inscrierea (admiterea) în clasa a IX-a, an I SAM, an I scoala postliceala, clasa I.
21. Documente privind examenele de absolvire, bacalaureat, teste nationale, competente profesionale.
22. Documente privind miscarea elevilor (legalitatea transferurilor, examene de diferenta, confirmari foi matricole trimise – primite).
23. Regulamente, metodologii.
24. Caietul de intrari – iesiri.
25. Dosare de corespondenta cu I.S.J., M.Ed.C., alte institutii (instructiuni, comunicari, note, circulare etc).
26. Existenta si starea arhivei.

COMPARTIMENT CONTABILITATE

1. Executia bugetara (utilizarea bugetului).
2. Fonduri extrabugetare (autofinantare: inchirieri, servicii, lot şcolar, donatii, sponsorizari, contributii de la parinti etc.).
3. Existenta documentelor de incasare, inregistrare, justificare.
4. Modul de efectuare a inventarierii.
5. Relaţia scoală – centru de executie bugetara (primarii).

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

1. Aprovizionarea cu combustibil.
2. Aprovizionarea cu produse agroalimentare.
3. Administrarea scolii : igiena, apa curenta, autorizatie sanitara, starea localului, aspect interior si exterior, functionalitate.
4. Intretinerea bazei materiale (mobilier, sali clasa, usi, ferestre, table, sobe, internat, cantine, magazii alimente, camere frigorifice, sali de sport, terenuri de sport, laboratoare, ateliere, spatii verzi, lot şcolar, gradina).
5. Conditii de locuit, transport si cazare elevi si cadre didactice.

NOTĂ 3
Controlul si evaluarea masurii in care se cunoaste legislatia in vigoare se va aplica selectiv pe capitolele I – VII, avand ca surse de informare documentele de organizare si functionare a unitatii scolare.
Se vor face referiri concrete privind respectarea legislatiei.
Se vor consulta prevederile R.O.D.I.S. – M.A.R.O.D.I.S.

NOTĂ 4
Se vor consulta prevederile R.O.D.I.S. – M.A.R.O.D.I.S. pentru capitolele I – VII ale prezentei tematici.

III. ÎNDRUMAREA ŞI CONTROLUL LA NIVELUL ŞCOLII

Obiectiv : Aprecierea nivelului profesionalismului cu care se controleaza si indruma activitatea colectivului in vederea realizarii obiectivelor prevazute de documentele manageriale.
1. Grafic de control al directorilor
Se vor analiza modalitatile concrete de control si indrumare la nivelul tuturor activitatilor din unitatea scolară (cuprinderea in sfera acestei actiuni a problemelor generale si speciale ale scolii).
2. Pentru problemele de specialitate ale scolii se vor verifica :
• Caietele (dosarul) asistentelor la ore ale directorilor
• Numărul de asistente, distribuirea acestora pe cicluri, pe discipline, pe cadre didactice
• Valoarea didactică a consemnărilor din caietul de asistente
• Obiective ale asistentelor la ore
• Evaluarea realizarii standardelor educationale (probe de evaluare privind rezultatele elevilor, etc.)

IV. COMPETENŢELE DE EVALUARE ALE MANAGERULUI

1. Dosarul cu aprecierile anuale ale cadrelor didactice, ale personalului didactic auxiliar, ale personalului nedidactic.
1.1. Se va controla existenta fiselor de autoevaluare si de evaluare ale cadrelor didactice, discutarea lor cu sefii de catedră si în consiliul de administratie.
1.2. Identificarea activitatilor de evaluare.
2. Documentul de analiza semestriala si anuala.
2.1. Valorificarea concluziilor din documentele de analiza (in special privind disfunctionalitatile din desfasurarea intregii activitati).
2.2. Calitatea documentelor de analiza.
3. Asistente la activitati impreuna cu directorii (la ore, la controlul compartimentelor functionale).

V. ANALIZA ACTIVITATII DE DECIZIE

1. Existenta dosarului de dispozitii.
1.1. Legalitatea deciziilor (elaborare, fundamentare, oportunitate).
1.2. Eficienta deciziilor aplicate pe categorii: decizii curente, decizii de scurtă durata, decizii de lungă durata).
2. Exercitarea rolului decizional al consiliului de administratie.
2.1. Legalitatea constituirii (număr, reprezentanti)
2.2. Repartizarea sarcinilor pe membri
2.3. Eficienta activitatilor consiliului de administratie.
3. Exercitarea rolului decizional al consiliului profesoral.
3.1. Aplicarea hotararilor consiliului profesoral de catre directori si întreg personalul scolii.
3.2. Problematica abordata de consiliul profesoral.
3.3. Opiniile cadrelor didactice privind problematica abordata de consiliul profesoral.

VI. EFICIENTA ACTIVITATII MANAGERIALE

Obiectiv :
Aprecierea gradului de ameliorare a disfunctiilor ca urmare a desfasurarii intregii activitati.
1. Eficienta activitatii instructiv – educative si de management scolar in rezultatele obtinute de elevi.
1.1. Cuprinderea si scolarizarea copiilor.  Aplicarea planului de scolarizare aprobat
1.2. Procente de promovare (corigenti, repetenti).
1.3. Rezultatele la concursuri scolare.
1.4. Rezultate la examene.
1.5. Rezultate la probe de evaluare date in timpul controlului.
1.6. Numărul elevilor cu note de 7 si sub 7 la purtare.
1.7. Numarul elevilor carora li s-au aplicat sanctiuni disciplinare.
2. Eficienta activitatii manageriale privind personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic.
2.1. Recompensarea membrilor colectivului: gradatii si salarii de merit, diplome, premii etc.
2.2. Sanctionarea membrilor colectivului (fundamentare, statut, codul muncii).
3. Eficienta privind asigurarea, intretinerea, structurarea si utilizarea bazei didactico–materiale.
3.1. Nivel calitativ al bazei didactico–materiale.
3.2. Nivel cantitativ al bazei didactico–materiale.
3.3. Integrarea in lectii a materialelor si mijloacelor didactice, a suporturilor instructiv – experimentale in lectii.
3.4. Autodotare.
3.5. Utilizarea ratională a spatiilor de invatamant (scoala, cantina, internat, ateliere, laboratoare etc.)
3.6. Asigurarea combustibilului, energiei (electrice, calorice), aprovizionarea cu alimente pentru cantine.
4. Eficienta activitatii manageriale reflectata in functionarea compartimentelor functionale (secretariat, contabilitate, administrativ, biblioteca).
5. Eficienta implicarii in viata scolii al comitetului de parinti, a comunitatii locale, a agentilor economici, a O.N.G. – urilor, a sponsorilor.

VII. COMPORTAMENTUL SI PERSONALITATEA MANAGERULUI

1. Rolul directorului pentru favorizarea colaborarii si bunei intelegeri, a climatului stimulativ privind activitatile ce se desfasoara in unitatea scolara.
2. Estimarea autoritatii morale si profesionale a directorului. Stil (stiluri) de conducere aplicate.
3. Natura relatiilor practicate de director cu alti directori (consiliul scolar) cu consiliul de administratie, cu consiliul profesoral, cu inspectoratul scolar, cu administratia locala, cu comunitatea.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close