Proiecte în dezbatere – Metodologia cadru Consiliul de Administrație

Ministerul Educației Naționale a lansat în dezbatere publică proiectul Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.

La începutul fiecărui an școlar, în raport cu rețeaua școlară inspectoratele școlare județene/al municipiului București stabilesc/stabilește prin hotărâre a consiliului de administrație, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, numărul minim de membri ai consiliilor de administrație pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat, în funcție de mărimea și specificul acesteia și îl comunică unităților de învățământ.

Consiliul de administrație se constituie din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează: 3/4/6 cadre didactice, dintre care unul este directorul; 2/3 părinți; 1/2/3 consilieri locali/județeni; 1 reprezentant al primarului/președintelui CJ. La începutul fiecărui an școlar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de administrație în exercițiu hotărăște declanșarea procedurii de constituire a noului consiliu de administrație.

Nu poate fi membru al consiliului de administrație: a) persoana care are în același consiliu de administrație rude și afini până la gradul III inclusiv; b) persoana care a primit o sancțiune disciplinară în ultimii 3 ani; c) persoana care are o condamnare penală.

Pierderea calității de membru: a) înregistrarea a 3 absențe nemotivate consecutive, respectiv a 5 absențe în decursul unui an școlar, la ședințele ordinare ale consiliului de administrație; b) înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a desemnat persoana respectivă; c) ca urmare a renunțării în scris; d) ca urmare a condamnării pentru săvârșirea unei infracțiuni, dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă.

Funcționarea consiliului de administrație: Președintele consiliului de administrație este directorul unității de învățământ. Prezența membrilor la ședințele consiliului de administrație este obligatorie. Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu 2/3 din voturile celor prezenți. Lipsa cvorumului unei ședințe, conduce la nulitatea hotărârilor luate în ședința respectivă. Membrii consiliului de administrație care se află în conflict de interese nu participă la vot.

Observatori: reprezentanții sindicatelor – permanent; reprezentantul elevilor – când se discută probleme specifice privind elevii; reprezentantul părinților de la învățământul cu predare într-o limbă maternă – când se discută aspecte legate de secția respectivă; reprezentanți ai structurilor. Punctele de vedere ale observatorilor și ale invitaților se consemnează în procesul verbal și sunt asumate de aceștia prin semnătură.

Documentele consiliului de administrație:
a) graficul și ordinea de zi a ședințelor consiliului de administrație;
b) convocatoarele consiliului de administrație;
c) registrul de procese – verbale al consiliului de administrație;
d) dosarul hotărârilor adoptate, semnate de președintele de ședință, înregistrate în registrul de evidență al hotărârilor consiliului de administrație.

Hotărârile consiliului de administrație se redactează de către secretarul acestuia, pe baza procesului verbal al ședinței, în suficiente exemplare, după caz, și se semnează de către președinte. Hotărârile consiliului de administrație se afișează la avizier și pe pagina de web a unității de învățământ. Hotărârile consiliului de administrație sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice implicate în mod direct sau indirect în activitatea unității de învățământ. Hotărârile consiliului de administrație pot fi contestate în termen de 30 zile de la data comunicării.

DESCARCĂ DOCUMENTULMETODOLOGIE C.A.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close