Precizări privind completarea fișei de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani

Precizări privind completarea fișei de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani,  pentru anul școlar 2015-2016

 1. Documente care reglementează înscrierea și admiterea în învățământul profesional cu durata de 3 ani:

Înscrierea și admiterea în învățământul profesional cu durata de 3 ani sunt reglementate prin metodologia de admitere, conform  OMEN nr. 3136 din 20 februarie 2014 și calendarul admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani, aprobat prin OMEN nr. 4432  din 29.08.2014, modificat prin OMECS nr. 3676 din 8.04.2015.

 1. Când se realizează înscrierea elevilor în învăţământul profesional cu durata de 3 ani?

Înscrierea elevilor în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează în perioadele prevăzute pentru fiecare etapă din calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.

Conform calendarului admiterii, aprobat prin OMECS nr.3676 din 8.04.2015, în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, admiterea se realizează în 3 etape. Etapele I și a II-a  de admitere în învăţământul profesional se organizează la nivelul unităților de învățământ. În fiecare din primele două etape de admitere în învăţământul profesional se organizează:

– înscrierea candidaţilor;

– preselecţia candidaţilor, după caz;

– proba suplimentară de admitere, după caz;

– admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

În etapa a III-a de admitere, repartizarea candidaților pe locurile libere în învățământul profesional se realizează de către Comisia de admitere județeană / a municipiului București, în conformitate cu precizările din calendarul admiterii învăţământul profesional, aprobat prin OMECS nr.  3676 din 8.04.2015

 1. Cine eliberează fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani?

Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, a elevilor din clasa a VIII-a şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioareîn etapele I și a II-a  de admitere se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial. Pentru fiecare din etapele I și a II-a de admitere, unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învăţământul profesional.

NOTĂ: Elevilor care solicită eliberarea fișei de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani li se va încheia situația școlară înaintea eliberării acestei fișe. Nu se eliberează fișe de înscriere celor cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenție.

Pentru candidații  interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/ clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă dar au susținut și trecut proba de verificare a cunoştinţelor de maternă în perioada prevăzută în calendarul admiterii, unitățile de învățământ gimnazial vor elibera și anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/ probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă (“Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă” – același model de anexă la fișa de înscriere ca cel aprobat pentru admiterea în învățământul liceal).

NOTĂ: Aceleași prevederi se aplică și în cazul absolvenților din seriile anterioare care solicită eliberarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, care în acest scop se adresează unităților de învățământ gimnazial la care au absolvit clasa a VIII-a.

 1. Unde se face înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani?

Înscrierea candidaţilor în etapele I și a II-a de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face la unitățile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta şcolii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opţiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat în fişa de înscriere.

În acest scop, fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, completată în prealabil de unitatea de învăţământ gimnazial conform precizărilor de mai jos (punctul 5), se ridică de către candidat (respectiv de către părinte/tutore legal, în cazul candidaților minori) de la unitatea de învăţământ gimnazial și se depune la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, unde se va completa conform precizărilor de mai jos (punctul 6), în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional, pentru etapa respectivă a admiterii.

În etapa a III-a de admitere, absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat la etapele anterioare de admitere, au fost respinși  sau nu și-au depus dosarul de înscriere la școlile la care au fost admiși, sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare, se vor adresa Comisiei de admitere județene / a municipiului București pentru a fi repartizați pe locurile libere în perioada prevăzută de metodologie.

 1. Informațiile din fișa de înscriere care se completează la unitatea de învăţământ gimnazial

La unitatea de învăţământ gimnazial se completează doar informațiile referitoare la datele personale ale candidatului (CNP, data nașterii, Numele și prenumele candidatului și inițiala tatălui) și cele referitoare la școală de proveniență (cod județ + cod școală de proveniență, denumirea școlii de proveniență), după cum urmează:

 • Codul numeric personal (câmp obligatoriu)
 • Data naşterii (câmp obligatoriu)
 • Numele (câmp obligatoriu) = numele candidatului
 • Iniț. tată (câmp obligatoriu) = iniţala tatălui
 • Prenumele (câmp obligatoriu) = prenumele candidatului
 • Cod judeţ – cod şcoală provenienţă (câmp obligatoriu) – se observă că sunt două seturi de căsuţe. În primul set se introduce codul judeţului iar în al doilea set se introduce codul şcolii de provenienţă. (Exemplu: un elev din Vaslui, introduce la codul judeţului VS, pentru Bucuresti se va completa cu B, iar celălalt câmp se completează cu codul şcolii de provenienţă). Codul şcolii de provenienţă este acelaşi cu cel folosit pentru admiterea în învăţământul liceal.
 • Școala de proveniență (câmp obligatoriu) = denumirea şcolii de provenienţă.
 1. Informațiile din fișa de înscriere care se completează la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani:

La unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani se completează informațiile referitoare la: unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul, opțiunile candidatului (înregistrate în ordinea preferințelor), rezultatele la probele de preselecție (dacă e cazul),  rezultatele la proba suplimentară de admitere (dacă e cazul),  rezultatele la proba la limba maternă (dacă e cazul),  media de admitere și rezultatul admiterii, precum și eventuale mențiuni, după cum urmează:

– Unitatea = unitatea învățământ la care se înscrie candidatul

– Opțiuni pentru calificările profesionale din unitate – reprezintă lista opţiunilor alese de candidat din oferta școlii respective, în ordinea preferințelor. În fișa de înscriere candidaţii completează, cu asistența unității de învățământ la care se face înscrierea, codurile calificărilor pentru care optează din oferta școlii respective, începând cu calificarea pe care o preferă cel mai mult și continuând cu următoarele, în ordinea preferinţelor.

Ordinea opţiunilor de pe fişa este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni. Codurile opţiunilor sunt formate din 3 cifre și sunt unice pentru fiecare calificare la nivel național pentru toate școlile, conform codificării din Anexa 2 și se regăsesc, pentru fiecare școală, în  broşura admiterii editată de inspectoratul şcolar, secțiunea pentru admiterea în învățământul profesional.

N.B. Codificarea în broșura admiterii (aflată în secțiunea pentru admiterea în învățământul profesional), a calificărilor pentru opțiunile disponibile pentru înscriere, la fiecare unitate școlară care are ofertă pentru admiterea în învăţământ profesional cu durata de 3 ani, se realizează de către Inspectoratul Școlar al Județului/Municipiului București, prin alocarea codurilor corespunzătoare fiecărei calificări din Anexa 2.

– Proba de preselecție – datele referitoare la proba de preselecție se vor completa de unitatea de învățământ  doar în situațiile în care se aplică o procedură de preselecție la solicitarea expresă a partenerului de practică, în condițiile prevăzute la art. 8 din Anexa 2 la OMEN nr. 3136/2014.

Preselecţia candidaţilor se organizează doar în anumite cazuri, în care, la unitatea școlară respectivă, aceasta este solicitată în mod expres de către agenții economici sau instituţiile partenere pentru practica elevilor, care se implică prin susţinere financiară în formarea profesională a elevilor prin angajament menţionat în contractul-cadru, încheiat cu unitatea de învăţământ.

– Proba suplimentară de admitere – datele referitoare la proba suplimentară de admitere se referă  doar la situațiile în care este necesară susținerea probei suplimentare de admitere, ca urmare a unui număr de candidați mai mare decât numărul de locuri oferite de unitatea respectivă de învățământ, în conformitate cu art. 9 alin. (5) din Anexa 2 la OMEN nr. 3136/2014.

– Nota la proba de limbă maternă – datele referitoare la nota la limba maternă se referă doar la situația în care candidatul respectiv optează pentru o calificare din oferta școlii cu predare  într-o limbă a unei minorităţi naţionale. Candidaţii sunt informaţi că, pentru clasele la care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă, sau dacă au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, organizată conform metodologiei de admitere în învăţământul liceal de stat şi au fost admişi.

– Media de admitere – se calculează conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani (Anexa 2 la OMEN nr. 3136 din 20 februarie 2014), Art 12 (1) lit. a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, respectiv Art 12 (1) lit. b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ.

– Mențiune – se completează dacă un elev admis la învățământul profesional cu durata de 3 ani a renunțat la locul ocupat și se semnează de candidat, părinte și conducerea școlii.

 1. Înscrierea candidaților admiși în învăţământul profesional cu durata de 3 ani

După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani pentru fiecare etapă de admitere, candidaţii depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere cuprinzând actele, în original, prevăzute la art 14. (2) în Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani (Anexa 2 la OMEN nr. 3136 din 20 februarie 2014).

Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.

 1. Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecție, în învăţământul profesional cu durata de 3 ani:

Candidaţii care au fost respinşi la preselecţie pot participa, în continuare, la procesul de admitere, în aceeași unitate de învățământ, în cazul în care au completat opțiuni și pentru calificări pentru care nu s-a organizat proba de preselecție sau se pot înscrie, în aceeași etapă a admiterii, la o altă unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi care nu a organizat sesiune de preselecţie, sau pot să opteze pentru înscrierea în învăţământul liceal, în condițiile mai jos menționate.

Candidații respinși la preselecție se pot înscrie, din nou, la o școală care are ofertă pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani și care nu a organizat sesiune de preselecţie, pe baza aceleiași fișe de înscriere în învăţământul profesional, pe care o ridică de la unitatea școlară la care au fost respinși și cu care se prezintă la cea de-a doua unitate școlară, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.

 1. Înscrierea la liceu a candidaţilor care au participat la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani:

Candidații respinși la preselecție, dacă doresc să se înscrie la liceu, ridică (în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani) fișa de înscriere în învăţământul profesional de la școala la care au fost respinși, pe care apoi o depun la unitatea de învățământ gimnazial de la care provin, unde vor solicita și completa fișa de înscriere în învățământul liceal, în perioada menţionată în calendarul admiterii la liceu.

Candidaţii respinşi la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, precum şi candidaţii admişi dar care doresc să renunţe la locul ocupat la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, se pot înscrie la admiterea în învăţământul liceal, în condițiile mai jos menționate.

După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidaţii declaraţi admişi în învăţământul profesional, dar care doresc să participe la admiterea în învăţământul liceal, ridică de la secretariatele unităţilor de învăţământ la care au fost admişi, pe baza unei cereri, fişa de înscriere la învăţământul profesional cu durata de 3 ani. În acest caz, în fișa respectivă de înscriere în învăţământul profesional se va completa la rubrica “mențiuni” opţiunea de participare la admiterea în învăţământul liceal şi de renunţare la locul ocupat în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, mențiune sub care semnează candidatul, părintele/reprezentantul legal al elevului minor și conducerea unității de învățământ la care a fost admis în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.

Pentru a primi de la unitățile de învățământ gimnazial fișa de înscriere în învățământul liceal, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidații respinși, sau care s-au retras în urma admiterii în învățământul profesional, depun la unitățile gimnaziale de la care provin fişa de înscriere la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, din care rezultă că au fost respinși sau au renunţat la locul ocupat în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close