Perfecționarea cadrelor didactice o dată la 5 ani

EXTRAS DIN OMECTS nr. 5562/ 2011, privind recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile)

CAPITOLUL II: Acumularea de credite profesionale transferabile

Art. 6
Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.

Art. 8
Se echivalează cu 90 de credite profesionale transferabile următoarele forme de organizare a formării continue:
a) obţinerea, în intervalul respectiv, a gradului didactic II sau a gradului didactic I;
b) absolvirea de către personalul didactic din educația antepreşcolară, învăţământul preşcolar şi din învăţământul general obligatoriu, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de maşter, în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţele educaţiei;
c) absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţele educaţiei;
d) absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare;
e) obţinerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă.

Art. 9
(1) Se echivalează cu 60 de credite profesionale transferabile absolvirea în intervalul respectiv a unui curs postuniversitar didactic.
(2) Se pot obţine până la 15 credite profesionale transferabile prin recunoaşterea rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale, conform Metodologiei de recunoaştere a rezultatelor învăţării în context nonformale şi informale a cadrelor didactice şi de echivalare a acestora în credite pentru educaţie şi formare
profesională.
(3) Diferenţa până la cele minimum 90 de credite profesionale transferabile se obţine prin participarea la programe de formare continuă acreditate, după formula: cel puţin 50% credite profesionale transferabile din programe de categoriile 1 şi 2 şi cel mult 50% credite profesionale transferabile din programe de categoriile 3 şi 4, conform Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de programe şi a programelor oferite de aceştia.

Art. 10
Se pot acumula minimum 90 de credite profesionale transferabile din programe de formare continuă acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, după formula: cel puţin 50% credite profesionale transferabile din programe de categoriile 1 şi 2 şi cel mult 50% credite profesionale transferabile din programe de categoriile 3 şi 4, conform Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de programe şi a programelor oferite de aceştia.

CAPITOLUL III: Echivalarea, evaluarea, validarea şi recunoaşterea în credite profesionale transferabile

Art. 11
Echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue prevăzute la art. 8 şi art. 9 alin. (1) se face anual, pentru anul şcolar precedent.

Art. 12
Echivalarea în credite profesionale transferabile se realizează la solicitarea personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control.

Art. 13
Personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control depune, în perioada 1-15 septembrie, la secretariatul unităţii de învăţământ în care funcţionează un dosar care va conţine cererea de echivalare şi copii în conformitate cu originalele ale diplomelor care atestă participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile, validate prin semnătura solicitantului.

Art. 14
Responsabilul cu dezvoltarea profesională din unitatea de învăţământ depune la consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ dosarele personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control care solicit echivalarea în credite profesionale transferabile a unor forme de organizare a formării continue.

Art. 15
La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se constituie prin decizie a directorului o comisie pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 8.

Art. 16
Comisia este alcătuită din următoarele persoane:
a) directorul unităţii de învăţământ;
b) responsabilul cu dezvoltarea profesională;
c) un profesor metodist de la casa corpului didactic.

Art. 17
Comisia se întruneşte în intervalul 20-30 septembrie al fiecărui an şcolar şi analizează dosarele personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control care solicită echivalarea.

Art. 18
(1) Comisia se întruneşte şi analizează dosarele personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control care solicită echivalarea.
(2) În termen de 5 zile de la finalizarea analizării dosarelor, comisia centralizează şi afişează rezultatele.
(3) Unitatea de învă_ământ eliberează personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control o adeverinţă de echivalare în credite profesionale transferabile, din care rezultă numărul de credite profesionale transferabile acordat.

Art. 19
Unităţile de învăţământ păstrează dosarele depuse de personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control care solicită echivalarea numărului de credite profesionale transferabile şi comunică inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti informaţii privind formarea continuă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control din unitatea de învăţământ respectivă.

Art. 20

Recunoaşterea rezultatelor învăţării şi a creditelor asociate reprezintă procesul prin care se acordă un statut oficial rezultatelor învăţării şi creditelor dobândite, evaluate şi validate, în vederea recunoaşterii acumulării celor minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform standardelor profesionale pentru profesia didactică, standardelor de calitate şi competenţelor profesionale, potrivit Metodologiei formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control.

EXTRAS DIN METODOLOGIA FORMĂRII CONTINUE A PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (ANEXA LA OMECTS nr. 5561/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 82. Condiţia participării periodice la programe de perfecţionare şi implicit acumularea a 90 de credite profesionale transferabile, se consider integral îndeplinită în următoarele situaţii:
a) pentru personalul didactic care a obţinut, în intervalul respectiv, gradul didactic II, gradul didactic I;
b) pentru personalul didactic din învăţământul antepreşcolar, prescolar si din învăţământul general obligatoriu care a absolvit, în intervalul respectiv, studii universitare de masterat, în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei, cu condiţia ca suma creditelor la licenţă si masterat să fie de cel puţin 300 de credite;
c) pentru personalul didactic care a absolvit, în intervalul respectiv, studii universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei;
d) pentru personalul didactic care a absolvit, în intervalul respectiv, un program de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare cu durata de minimum 3 semestre;
e) pentru personalul didactic care a obţinut, în intervalul respective, o specializare didactică, diferită de specializarea curentă(licenţă şi masterat didactic)

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close