OMEN 4854-2014 Metodologie transfer personal didactic auxiliar și nedidactic

Ordinul nr. 4854/2014 privind aprobarea Metodologiei de transfer al personalului didactic auxiliar şi al personalului nedidactic în anul 2014

 

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1.

1 Se aprobă Metodologia de transfer al personalului didactic auxiliar şi al personalului nedidactic în anul 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Metodologia de transfer al personalului didactic auxiliar şi al personalului nedidactic prevăzută la art. 1 se aplică în anul 2014.

Art. 3.

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Bucureşti, 31 octombrie 2014.

Nr. 4854.

 

Metodologia de transfer al personalului didactic auxiliar şi al personalului nedidactic în anul 2014

Art. 1.

În anul 2014, personalul didactic auxiliar şi nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, prin concurs sau examen, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, poate fi transferat, în interesul învăţământului sau la cerere, între unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

Art. 2.

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat poate fi transferat, în interesul învăţământului sau la cerere, de la o unitate de învăţământ la alta, la nivelul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale (comună, oraş, municipiu, judeţ), pe un post pentru care salariatul îndeplineşte condiţiile specifice, după cum urmează:

a) transferul în interesul învăţământului se realizează la cererea directorului unităţii care solicită transferul, în baza hotărârii consiliului de administraţie al acesteia, numai cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii la care este angajat şi numai cu acordul scris al salariatului solicitat;

b) transferul la cerere se realizează pe baza cererii salariatului însoţite de acordul prealabil al consiliului de administraţie al unităţii unde se solicită transferul şi numai cu acordul consiliului de administraţie al unităţii al cărei angajat este.

Art. 3.

(1) Transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic se poate face numai pe un post vacant pe perioadă nedeterminată.

(2) Transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic se poate face inclusiv pe fracţiune/fracţiuni de post didactic auxiliar sau nedidactic.

Art. 4.

Personalul didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat poate fi transferat pe un post didactic auxiliar pentru care îndeplineşte condiţiile specifice. Personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat poate fi transferat pe un post nedidactic pentru care îndeplineşte condiţiile specifice.

Art. 5.

(1) Transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic se poate face numai între unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au personal încadrat peste necesar şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au deficit de personal. Aceste unităţi de învăţământ se stabilesc de către consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare. Inspectoratele şcolare analizează situaţia unităţilor de învăţământ care au posturi didactice auxiliare şi nedidactice peste necesar sau în deficit, o aprobă în consiliile de administraţie, centralizează situaţia posturilor şi o afişează pe site-ul propriu şi la sediu, la loc vizibil.

(2) Transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic se poate face astfel:

a) de pe o funcţie de execuţie pe o altă funcţie de execuţie;

b) de pe o funcţie de conducere pe o funcţie de execuţie;

c) de pe o funcţie de conducere pe o funcţie de conducere.

(3) După finalizarea transferului, postul rămas vacant din unitatea de învăţământ de la care s-a efectuat transferul se reduce.

Art. 6.

(1) Procedura de transfer în interesul învăţământului este următoarea:

 1. Directorul unităţii de învăţământ care are deficit de personal didactic auxiliar şi/sau personal nedidactic, în baza hotărârii consiliului de administraţie, solicită, cu avizul inspectoratului şcolar, unităţii de învăţământ care are personal încadrat peste necesar transferarea în interesul învăţământului a unuia/unora dintre salariaţii acesteia, care îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile specifice postului/posturilor pentru care se solicită transferul. Cererea este însoţită de hotărârea consiliului de administraţie al unităţii, de individualizarea postului/posturilor deficitare şi de condiţiile specifice care trebuie îndeplinite pentru ocuparea acestuia/acestora.
 2. Directorul unităţii de învăţământ care are personal încadrat peste necesar, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, stabileşte salariatul/salariaţii, după caz, care îndeplinesc condiţiile specifice în vederea transferului în interesul învăţământului şi le solicită acordul scris în vederea transferului. Refuzul motivat al salariatului de a accepta transferul în interesul învăţământului se analizează în consiliul de administraţie al acesteia.
 3. În baza acordului scris al salariatului, directorul unităţii de învăţământ al cărei salariat este acesta emite decizia de transfer în interesul învăţământului şi dispune încetarea contractului individual de muncă, prin acordul părţilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrând încetarea contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. i) şi art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare.
 4. În baza deciziei de transfer, transmisă unităţii la care se transferă cu cel puţin două zile lucrătoare anterior începerii activităţii, directorul unităţii de învăţământ la care se realizează transferul emite decizia de angajare pe post a salariatului transferat şi încheie contractul individual de muncă pe durată nedeterminată, cu cel puţin o zi lucrătoare anterior începerii activităţii. Contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu respectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) lit. b) şi art. 4 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, cu modificările ulterioare.
 5. În ziua începerii activităţii la unitatea la care s-a transferat angajatul depune la secretariatul acesteia următoarele documente:

– copia actului de identitate;

– documente care atestă nivelul studiilor şi/sau efectuarea unor specializări, în copii certificate pentru conformitate cu originalul;

– documente prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, în copii certificate pentru conformitate cu originalul;

– documente care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copii certificate pentru conformitate cu originalul;

– adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului, eliberată cu cel mult 6 luni anterior transferării, în original;

– cazierul judiciar.

(2) Procedura de transfer la cerere este următoarea:

 1. Salariatul interesat de ocuparea unui post prin transfer depune la unitatea de învăţământ la care este angajat şi care are excedent de personal o cerere pentru obţinerea acordului de principiu al consiliului de administraţie în vederea transferului la o altă unitate.
 2. Salariatul interesat de ocuparea unui post prin transfer depune o cerere la unitatea de învăţământ care are deficit de personal, însoţită de următoarele documente:

– copia actului de identitate;

– acordul de principiu al consiliului de administraţie al unităţii la care este angajat;

– documente care atestă nivelul studiilor şi/sau efectuarea unor specializări, în copii certificate pentru conformitate cu originalul;

– documente prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, în copii certificate pentru conformitate cu originalul;

– documente care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copii certificate pentru conformitate cu originalul;

– adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului, eliberată cu cel mult 6 luni anterior transferării, în original;

– cazierul judiciar.

 1. Directorul unităţii de învăţământ care are deficit de personal didactic auxiliar şi/sau personal nedidactic supune aprobării consiliului de administraţie cererea de transfer.
 2. În baza hotărârii consiliului de administraţie, directorul unităţii de învăţământ care are deficit de personal solicită unităţii de învăţământ care are personal încadrat peste necesar aprobarea transferului pentru salariatul solicitant. Cererea este însoţită de hotărârea consiliului de administraţie al unităţii cu deficit de personal, cu indicarea postului pentru care este aprobat transferul.
 3. Directorul unităţii de învăţământ la care este încadrat salariatul, în baza solicitării primite, emite decizia de transfer la cerere şi dispune încetarea contractului individual de muncă, prin acordul părţilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrând încetarea contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. i) şi art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, cu modificările ulterioare.
 4. În baza deciziei de transfer, transmisă unităţii la care se transferă cu cel puţin două zile lucrătoare anterior începerii activităţii, directorul unităţii de învăţământ la care se realizează transferul emite decizia de angajare pe post a salariatului transferat şi încheie contractul individual de muncă pe durată nedeterminată, cu cel puţin o zi lucrătoare anterior începerii activităţii. Contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu respectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) lit. b) şi art. 4 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, cu modificările ulterioare.

Art. 7.

Transferul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic se realizează până la data de 31 decembrie 2014. Finalizarea procedurii de transfer în interesul învăţământului sau la cerere se comunică în scris inspectoratului şcolar.

Art. 8.

Inspectoratele şcolare verifică respectarea de către unităţile de învăţământ implicate în transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic a condiţiilor privind încadrarea în bugetul aprobat şi în numărul de posturi alocat judeţului/municipiului Bucureşti.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close