OMEN 4431 – Evaluarea națională 2015

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4431 din 29 august 2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014-2015

 

În baza prevederilor art.  94, alin. (2) lit. e) și ale art.361 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

ale prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare,

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

emite prezentul ordin:

Art.1.  Se aprobă Calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2014-2015,  prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2014-2015 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.

Art.3. (1) Se aprobă Programa pentru disciplina limba și literatura română, valabilă pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014-2015. Programa este prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Programa pentru disciplina matematică, valabilă pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014-2015. Programa este prevăzută în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Programa pentru disciplina limba și literatura slovacă maternă, valabilă pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014-2015, este cea aprobată prin ordinul ministrului educației naționale nr.4924/29.08.2013.

(4) Programele pentru disciplinele la care se susţine evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015, altele decât cele menționate la alin. (1), alin.(2) și alin.(3), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010.

Art.4. Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a.

Art.5. – (1) Comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a răspund pentru buna organizare și desfășurare a Evaluării Naționale.

(2) În vederea pregătirii Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, comisiile județene/ comisia municipiului București creează baza de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, care cuprinde datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, conform solicitărilor Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale.

(3) Comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru Evaluarea Națională. Se confecţionează două tipuri de ştampile rotunde, care vor avea următorul conţinut:

  1. ştampila-tip pentru unitățile de învățământ în care se organizează probe scrise pentru Evaluarea Națională/centre de examen: “Evaluare Națională 2015 – C.E.”;
  2. ştampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: “ Evaluare Națională 2015– C.Z.E”;

(4) Ştampilele vor fi rotunde, cu un diametru de 25 mm şi nu vor fi numerotate.

Art.6. (1) Comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a stabilesc/stabilește componența comisiilor pentru Evaluarea Națională cu 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, cu respectarea principiilor  competenței în evaluare și al compatibilității.

(2) Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu precădere din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educației Naționale.

(3) Cadrelor didactice nominalizate ca asistenți le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum şi cu ziare, reviste, cărţi etc. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un un plic/o pungă, împreună cu un bileţel/o etichetă pe care se notează numele şi prenumele posesorului, care va fi păstrat/păstrată până după predarea lucrărilor scrise într-o sală specială stabilită pentru depozitarea obiectelor personale, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învățământ.

(4) Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru Evaluarea Națională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate.

(5) În unitățile de învăţământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale, comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea în comisiile pentru Evaluarea Națională a unor cadre didactice din alte unități de învățământ.

(6) Comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot/poate decide suspendarea organizării Evaluării Naţionale în unitățile de învăţământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale.

Art.7. (1) Comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

(2) Activitatea de monitorizare a desfășurării Evaluării Naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

(3) În vederea asigurării desfășurării corecte a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ și comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă sau în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.

(4) Dacă, în urma verificărilor menționate la alin. (3), se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învățământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

(5) În cazul în care verificările sunt făcute de comisia din unitatea de învățământ, aceasta anunță comisia județeană/ a municipiului București de organizare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, care propune eventualele măsuri de sancționare și anunță, după caz, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Art.8. – (1) Se interzice candidaţilor la Evaluarea Națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen.

(3) Se interzice candidaţilor la Evaluarea Națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

(6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3), (4) și (5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit sau au transmis materialele interzise.

(7)  Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă  vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă respectivă.

(8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a Evaluării Naționale și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

(9) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3), (4) și (5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

Art.9. (1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a Evaluării Naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

(2) Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1),  nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

(3) Cu excepţia candidatului sau a părinților/reprezentanților legali ai acestuia, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei  judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a Evaluării Naționale sau ai Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naționale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform  prevederilor art.6, punctul (10) și ale art.9, punctul (25) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a  în anul școlar 2010-2011, menționată la art. 2.

Art.10. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art.11. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

DESCARCĂ DOCUMENTUL – evaluare_nationala_2015

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close