Măsuri de ordine interioară pentru întărirea siguranţei civice în unităţile de învăţământ preuniversitar

În funcţie de specificul fiecărei unităţi şcolare se va elabora şi aproba de către consiliul profesoral şi cu consultarea comitetului de părinţi, planul de măsuri de ordine interioară pentru întărirea siguranţei civice, cu respectarea criteriilor prevăzute de prezentul plan. Criteriile au în vedere stabilirea regulilor de acces şi realizarea securităţii obiectivului, în scopul înlăturării riscurilor producerii unor fapte care pot aduce atingere integrităţii şi demnităţii persoanei, avutului privat şi public.

1. Accesul persoanelor şi autovehiculelor în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar se face numai prin locurile special destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea şi ieşirea din unitate. Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin unităţii de învăţământ, salvării, pompierilor, poliţiei, salubrizării sau jandarmeriei, precum şi a celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare(electrice, gaz, apă, telefonie) sau a celor care aprovizionează unitatea cu produsele sau materialele contractate, în caz de intervenţie sau aprovizionare, în registrul de acces se vor face menţiuni referitoare la intrarea în unitate a acestor autovehicule (ora, marca, număr de înmatriculare, durata staţionării, scopul) şi pentru identificarea conducătorului auto.

2. Accesul cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ şi elevilor aparţinând unităţilor şcolare este permis numai în baza ecusonului, cu fotografie, sau, după caz, a carnetului de elev emis de către conducătorul unităţii, documente care se pot prezenta obligatoriu la punctul de control în momentul intrării.

3. Accesul părinţilor este permis în baza verificării identităţii acestora şi a ecusonului ce se eliberează la punctul de control, unde se va afla registrul cu numele, prenumele seria şi numărul actului de identitate al tuturor părinţilor elevilor din unitatea şcolară.

4. Accesul altor persoane este permis numai după obţinerea aprobării conducerii unităţii de învăţământ, pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/vizitator al acestora; ecusoanele pentru invitaţi/vizitatori se păstrează şi se eliberează la punctul de control în momentul intrării, după efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare şi control al persoanelor de către personalul care asigură paza unităţii. Persoanele care au primit ecusonul au obligaţia purtării acestuia la vedere, pe perioada rămânerii în unitatea şcolară şi restituirii acestuia la punctele de control, în momentul părăsirii unităţii.

5. Paza şi controlul accesului în unitatea de învăţământ preuniversitar se va realiza cu personal specializat şi autorizat de unitatea teritorială de poliţie, în baza planului de pază propriu obiectivului în cauză.

6. Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine unităţilor de învăţământ preuniversitar care intră în incinta acestora şi de a consemna, în registrul ce se păstrează permanent la punctul de control, datele referitoare la identitatea şi scopul vizitei.

7. Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, cu publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi cu stupefiante sau băuturi alcoolice. Se interzice totodată comercializarea acestor produse în incinta şi în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

8. Personalul de pază şi cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportarea vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care prin conţinutul lor pot produce evenimente deosebite.

9. În situaţia organizării şedinţelor cu părinţii sau a altor întâlniri cu caracter comemorativ, educativ, cultural, sportiv etc., prevăzute a se desfăşura în incinta unităţilor şcolare, conducerea unităţii va asigura întocmirea şi transmiterea la punctul de control a tabelelor nominale cu persoanele invitate să participe la aceste manifestări, în baza cărora se va permite accesul, după efectuarea verificării identităţii persoanelor nominalizate.

10. Programul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi cel de audienţe se stabileşte semestrial de conducerea unităţilor şi se afişează la punctul de control.

11. Elevii pot părăsi unitatea de învăţământ, în timpul desfăşurării programului şcolar, numai cu aprobare.

12. După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirile şcolare se vor încuia de către personalul abilitat care va verifica, în prealabil, respectarea măsurilor adoptate pentru paza contra incendiilor şi siguranţei imobilului.

13. Conducerea unităţii şcolare:

• va întocmi, cu sprijinul de specialitate al organelor de poliţie, planul de pază al obiectivului prin care se vor stabili regulile concrete privind accesul, paza şi circulaţia în interiorul obiectivului, organul teritorial de poliţie va aviza periodic acest plan, de regulă la începutul fiecărui an şcolar;

• va stabili atribuţiile profesorilor de serviciu în legătură cu supravegherea elevilor şi însoţirea, după caz, a persoanelor străine, menţinerea ordinei şi disciplinei pe timpul desfăşurării programului de învăţământ, relaţiile cu personalul de pază pentru preîntâmpinarea şi semnalarea oricărui caz de pătrundere ilicită în incintă;

• va informa organele de poliţie despre producerea unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi despre prezenţa nejustificată a unor persoane în şcoli sau în imediata apropiere a acestora.(poliţia, patrula de jandarmi);

• va organiza instruirea elevilor, cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ şi părinţilor pentru cunoaşterea şi aplicarea prevederilor regulamentului propriu de ordine interioară;

• va asigura împreună cu diriginţii şi comitetele de părinţi analize privind starea disciplinară şi măsurile educative sau administrative necesare;

• va aduce la cunoştinţa unităţii de poliţie teritorială deplasările în grup ale elevilor organizate în alte oraşe sau zone turistice precum şi activităţile cultural-sportive din sector la care participă un număr mare de elevi;

• va asigura condiţii pentru ca, periodic, cadre ale poliţiei să desfăşoare activităţi pentru pregătirea antiinfracţională a elevilor şi cadrelor didactice;

14. Pătrunderea fără drept în sediile instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar se pedepseşte conform
prevederilor Art. nr. 2 din Decretul Lege nr. 88/1990.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close