Lista documentelor manageriale verificate la evaluarea activității directorului

 1. Documente de proiectare

– planul de dezvoltare instituțională

– oferta educațională

– planul managerial anual

– programe manageriale semestriale

– statul de funcții

– bugetul de venituri și cheltuieli

– proceduri operaționale

 1. Documente de evidență

– contract managerial/ordin/ decizie de numire/ fișa postului

– organigrama unității școlare

– regulamentul de ordine interioară

– dosarul cu ordine, instrucțiuni, regulamente etc., actualizat pentru anul școlar în curs

– graficul de control al directorului (pe domenii de activitate)

– caietul de asistențe la ore

– registrul de decizii, dispoziții, note de serviciu (legalitatea deciziilor – elaborare, fundamentare) și legalitatea constituirii comisiilor/catedrelor

– graficul serviciului pe școală

– schema orară

– criterii de evaluare a activității personalului didactic în vederea acordării calificativelor anuale

– planul de școlarizare

– dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare și control/ programe operative săptămânale

– dosar privind protecția muncii

– dosar privind protecția în situații de urgență

– dosar cu rapoarte anuale privind starea învățământului

– evidența elevilor sancționați, cu note scăzute la purtare, corigenți, repetenți

– programe de cooperare și parteneriate

– caiete statistice

– nivelul cantitativ și calitativ al bazei didactico-materiale

– planificarea și evidența concediilor

– promovarea imaginii instituției

 1. Documentele Consiliului profesoral

– tematica și graficul ședințelor Consiliului profesoral

– registrul de procese verbale

– materiale prezentate (conform tematicii): rapoarte de analiză a activității, semestriale și anuale; proiecte curriculare care se dezvoltă în școală; raportul directorului prezentat în CP

 1. Documentele Consiliului de administrație

– tematica și graficul ședințelor Consiliului de administrație

– componența CA și repartizarea pe responsabilități

– componența comisiilor de lucru

– registrul de procese verbale; dosarul cu materialele prezentate

– existența și discutarea fișelor de evaluare a cadrelor didactice și personalului auxiliar, evidența calificativelor anuale (prin punctaj și calificativ acordat)

– dosarul cu evaluările periodice ale parcurgerii materiei și evaluarea ritmică a elevilor

– raportul directorului prezentat în CA

 1. Documentele CEAC

– legislație, ghiduri, standarde de evaluare

– regulamente, strategie

– proceduri

– componența comisiei, decizia de constituire

– documente de evaluare și asigurare a calității

– raport de evaluare internă

 1. Documentele comisiilor/catedrelor

– membrii, date personale, atribuții etc.

– programe manageriale anuale și semestriale

– graficul activităților metodice

– baza materială; graficul de utilizare a laboratoarelor, cabinetelor, sălilor

– lista cu elevii capabili de performanță

– rezultate la concursuri, olimpiade

– program de pregătire pentru: elevii performanți, recuperare, examene

– materiale prezentate în ședințele comisiei/catedrei

– dosar cu propunerile pentru oferta educațională; programe școlare avizate

– instrumente de evaluare și notare; bareme minimale

– rezultate la evaluarea inițială și finală

– rapoarte privind analizarea periodică a rezultatelor școlare

– monitorizarea parcurgerii programelor școlare

– evaluarea membrilor catedrei/comisiei și propunerile pentru calificativele anuale

– rapoarte semestriale și anuale asupra activității comisiei/catedrei

– fișele postului

 1. Documentele coordonatorului de proiecte și programe educative

– planul managerial

– programul activităților extrașcolare

– proiectarea activităților la nivelul comisiei diriginților

 1. Documentele Consiliului clasei

– componența

– procese verbale ale ședințelor de lucru

– rapoarte de analiză a activității

 1. Documentele Consiliului elevilor

– componența

– programe, regulament

– raport de analiză a activității

 1. Documentele Consiliului reprezentativ al părinților

– componența

– programe, regulament

– procese verbale de la ședințele cu părinții

– raport de analiză a activității

 1. Documente privind perfecționarea cadrelor didactice

– programe de perfecționare

– evidența perfecționării

– decizia de numire a responsabilului cu perfecționarea

 1. Documentele cadrelor didactice privind proiectarea și evaluare

– proiectarea anuală

– planificări calendaristice semestriale

– proiecte ale unităților de învățare

– sisteme/instrumente de evaluare

 1. Documentele laboranților

– program de activitate semestrială

– raport anual

 1. Documentele bibliotecarei

– program de activitate anuală/semestrială

– registrul de organizare a fondului de carte

– evidența activităților

– registrul de evidență a cititorului/ fișe de cititor

 1. Documentele compartimentului contabilitate

– bugetul de venituri și cheltuieli

– evidența fondurilor extrabugetare

– derularea programului ”lapte și corn” etc.

– modul de efectuare a inventarierii, casării etc.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close