Inspecție tematică – Evaluarea managementului școlar și instituțional

Aspecte urmărite:

  1. Managementul și dezvoltarea instituțională

– managementul strategic (gradul de acoperire a claselor cu elevi, corectitudinea transferurilor de elevi, recuperare elevi neșcolarizați, prevenire abandon școlar, absenteism)

– planul managerial (existență și realizare, proiect activități extrașcolare și extracurriculare, asistențe lecții)

– planul de dezvoltare instituțională (existență plan, identificare nevoi)

– organizarea managerială (documente calitative – legislative)

– consiliile/comisiile școlii (decizie – tematică – registru PV – rapoarte semestriale/anuale ale comisiilor; suplimentar pentru director/CA – registru decizii/hotărâri; dosarele documentelor discutate în CP și CA)

  1. Documentele școlare

– fișele posturilor semnate la zi de către cei implicați; contracte de muncă; decizii de repartizare pe post; rapoartele de activitate ale angajaților și evaluările realizate

– orarul școlii vs. schemele orare și proiectul de încadrare

– cataloagele claselor (fiecare catalog va conține un exemplar al schemei orare a clasei în care se va preciza numele cadrelor didactice care predau disciplinelor cuprinse în schemă; notare ritmică)

– condica de prezență semnată la zi

– ROI (extrase cu drepturile și obligațiile elevilor afișate), Codul etic, regulamente de protecția muncii în laboratoare/ateliere școală (semnate la zi de către elevi)

– registre matricole (se vor verifica prin sondaj)

– evidențierea transferurilor elevilor – abateri

– verificarea elevilor/copiilor înscriși, existența corelației: elev în clasă (fizic) – certificat de naștere – înscrisuri oficiale

– registrul de intrări-ieșiri/ corespondență

– registrul actelor de studii

– dosarul examenelor de corigență (decizie comisie, subiecte, lucrările elevilor, tabele rezultate – asumate prin semnătură de către membrii comisiei)

– note interne

– evidența concediilor aprobate (registru cuprinzând nr. crt., numele și prenumele, legea și articolul legislativ, data de când se acordă, data până când se acordă, data ședinței CA de aprobare, data întoarcerii efective în unitate, nr. zile acordate)

  1. Diagnoza unității de învățământ

– bugetul de venituri și cheltuieli

– planul de școlarizare

– analiza rezultatelor la examenele naționale

– participarea la cursuri de formare (acumularea celor 90 de credite profesionale/de studiu transferabile pentru cadrele didactice)

– cabinetul de asistență psihopedagogică

– temei legal decizii (preambul)

– legalitate elaborare procese verbale

– arhivarea cataloagelor/cotoarelor diplomelor

– nomenclatorul arhivistic (și decizia de aprobare)

– serviciul pe școală

– proceduri generale/ operaționale pe activitățile identificate (stadiul implementării acestora)

– sistemul de comunicare cu angajații

– site-ul unității de învățământ (actualizarea sa permanentă)

– audiențe director/ rezolvare conflicte

– colaborarea cu Primăria/Prefectura, Consiliul local/județean, ONG-uri, regii autonome, instituții religioase și culturale, Poliția/Jandarmeria, cabinetul medical, alți factori educaționali

– contestații la forurile superioare privind deciziile luate în unitate

  1. Întreținerea spațiilor și a mijloacelor școlare

– ambient sală (de clasă, de sport, profesorală etc.), biblioteca/CDI, grupuri sanitare, curtea/terenul de sport, laboratoare/ ateliere școală, mobilier, material didactic, calculatoare, interna/cantină, manuale școlare

  1. Siguranța în școală

– acces elevi/ personal intern/ extern – registrul specific

– semne distincte de identificare, specifice școlii

  1. Investiții

– plan de investiții/reparații, pe termen scurt

– plan de dotare cu mijloace de învățământ, pe discipline (identificare surse de finanțare)

  1. Protecția muncii și PSI, avize sanitare de funcționare

– protecția muncii și PSI

– aviz sanitar de funcționare

– evaluarea făcută de medicina muncii pentru angajați

– evaluările psihologice ale angajaților

  1. Sistemul de control intern/managerial

– registrul/registrele riscurilor

– stadiul implementării standardelor

– evaluarea indicatorilor (decizie numire comisie SCIM, decizie numire comisie Managementul riscurilor, număr obiective generale, număr activități identificate – din care procedurabile, număr proceduri elaborate, inventariere funcții sensibile, număr riscuri, existența registrului riscurilor)

– raportul conducătorului unității (întocmit semestrial)

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close