Constituirea CA la nivelul unității de învățământ

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 1/2011 a educației naționale în ceea ce privește constituirea consiliului de administrație la nivelul unităților școlare era necesară elaborarea unei metodologii specifice.

Pentru că această metodologie încă nu a fost elaborată și au apărut interpretări diferite în ceea ce privește modalitatea de constituire și componența consiliului de administrație, iată care sunt prevederile legale aplicabile.

1. Legea 1/2011 a educației naționale,
,,Art 361, alin 6 În termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului elaborează metodologiile, regulamentele și celelalte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi și stabilește măsurile tranzitorii de aplicare a acesteia.”

2. O MECTS 3753 / 2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în învățământ:
,,Art. 1 Până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii educației naționale nr. 1/2011, în învățământul preuniversitar se aplică dispozițiile privind organizarea, funcționarea sistemului de învățământ și desfășurarea procesului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la începutul și pe parcursul anului școlar 2010-2011.”

3. O MECT 4925/2005 privind ROFUIP modificat prin O MECTS 5619/2010:
,,Art. 33 (1) Consiliul de administrație al unității de învățământ este format dintr-un număr impar, de 9 sau 13 membri. Consiliul de administrație cu structura minimă de 9 membri are următoarea componență: director, director adjunct/cadru didactic, 3 reprezentanți ai cadrelor didactice aleși de consiliul profesoral, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al primarului, un părinte, un reprezentant al operatorului economic sau, după caz, încă un părinte. Pentru unitățile de învățământ din mediul rural, care au în componență structuri școlare din satele care aparțin localității respective, reprezentarea cadrelor didactice va fi asigurată de către un cadru didactic coordonator al structurii școlare. Consiliul de administrație cu structura de 13 membri are următoarea componență: director, director adjunct, 5 reprezentanți ai cadrelor didactice, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al primarului, 2 părinți, un reprezentant al operatorului economic și un reprezentant al elevilor, conform legii. Inspectoratele școlare județene/al municipiului București stabilesc/stabilește prin hotărâre a consiliului de administrație, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, structura numerică minimă a consiliilor de administrație pentru fiecare unitate de învățământ, în funcție de mărimea și complexitatea acesteia.
(2) Personalul didactic de predare și de instruire practică, care face parte din consiliul de administrație, este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalți membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calități manageriale și performanțe profesionale deosebite.
(3) Președintele consiliului de administrație este directorul unității de învățământ.
(4) La ședințele consiliului de administrație participă, fără drept de vot, cu statut de observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din unitatea de învățământ. Punctul de vedere al liderului de sindicat se menționează în procesul-verbal al ședinței. La ședințele consiliului de administrație al unităților de învățământ în care funcționează clase de învățământ gimnazial poate participa, fără drept de vot, cu statut de observator, și un reprezentant al elevilor din clasa a VII-a sau a VIII-a.
(5) Președintele consiliului de administrație invită în scris, cu 48 de ore înainte de data ședinței, membrii consiliului de administrație și observatorii, care nu fac parte din personalul școlii.
(6) Președintele consiliului de administrație numește, prin decizie, secretarul consiliului de administrație, care are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului de administrație.
(7) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului de administrație, toți membrii și invitații, dacă există, au obligația să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Președintele consiliului răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor ședinței respective.
(8) Procesele-verbale se scriu în ,,Registrul de procese-verbale ale consiliului de administrație”, care se înregistrează în unitatea de învățământ pentru a deveni document oficial, se leagă și se numerotează. Pe ultima foaie, președintele ștampilează și semnează, pentru autentificarea numărului paginilor și a registrului.
(9) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administrație este însoțit, în mod obligatoriu, de dosarul care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul și dosarul, se păstrează în biroul directorului, într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la președintele și la secretarul consiliului.
Art.34. (1) Consiliul de administrație se întrunește lunar, precum și ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia și este legal constituit în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi. Consiliul de administrație este convocat și la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor, sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al părinților/asociației de părinți.
(2) Hotărârile consiliului de administrație se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.”

Sursa: siphd.ro

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close