Calendarul mobilității personalului didactic pentru anul școlar 2017-2018

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018

I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 este următoarea:

1) Constituirea comisiei județene/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin decizia inspectorului școlar general:
Termen 9 ianuarie 2017

2) Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedră a personalului didactic titular conform prevederilor art. 19 alin. (4)-(6) din Metodologie şi întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2017, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităților, de învățământ de către unitățile de învățământ și comunicarea acestora la inspectoratul școlar:
a) pentru limită de vârstă;
b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială.
Termen: 27 ianuarie 2017

3) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, soluționarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2)-(3) din Metodologie pentru anul școlar 2017-2018:
a) depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie și a cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la secretariatele unităților de învățământ;
Până la 27 ianuarie 2017
b) comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie, respectiv pentru întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare;
Termen: 30 ianuarie 2017
c) stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, a listei finale a cadrelor didactice prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie pentru care se acordă transferul;
Termen: 31 ianuarie 2017
d) constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare;
Perioada: 27 ianuarie-7 februarie 2017
e) analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul școlar;
Perioada: 7-17 februarie 2017
a) emiterea și comunicarea deciziilor de transfer/întregire de normă.
Perioada: 17 februarie – 3 martie 2017

4) Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2017 și se menține în activitate ca titular în anul școlar 2017-2018, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017:
a) depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ;
Până la 27 ianuarie 2017
b) aprobarea cererilor privind menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare la nivelul unităţilor de învăţământ;
Perioada: 30-31 ianuarie 2017
c) comunicarea situaţiei prevăzute la art. 28 alin. (6) din Metodologie la inspectoratele şcolare şi cadrelor didactice;
Termen: 1 februarie 2017
d) întocmirea, la nivelul inspectoratelor şcolare, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2017 și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2017-2018, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017, prezentarea acestora spre validare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare;
Perioada: 2-3 februarie 2017
e) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare;
Perioada: 6-7 februarie 2017
f) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
Termen: 8 februarie 2017

5) Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului școlar:
a) afișarea la inspectoratele școlare a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;
Termen: 22 februarie 2017
b) înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul școlar;
Perioada: 23-24 februarie 2017
c) organizarea probelor practice/orale în profilul postului pentru completările şi întregirile de normă didactică;
Termen: 27 februarie 2017
d) ședință de repartizare organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, pentru completarea normei didactice;
Termen: 28 februarie 2017
e) emiterea și comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.
Perioada: 28 februarie-3 martie 2017

6) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ:
a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;
Termen: 2 martie 2017
b) afișarea, la inspectoratele școlare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2017;
Termen: 2 martie 2017
c) afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare;
Termen: 2 martie 2017
d) înregistrarea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, la inspectoratele şcolare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;
Perioada: 3-7 martie 2017
e) afișarea la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate;
Termen: 9 martie 2017
f) înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;
Perioada: 9-10 martie 2017
g) organizarea probelor practice/orale de profil;
Termen: 10 martie 2017
h) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea punctajelor finale la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;
Termen: 13 martie 2017
i) depunerea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, pentru obținerea acordurilor în vederea soluționării restrângerii de activitate la unităţile de învăţământ, CMBRAE/CJRAE;
Perioada: 13-15 martie 2017
j) analiza în consiliile de administrație ale unităților de învățământ a solicitărilor și comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordurilor pentru transfer;
Termen: 16 martie 2017
k) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor privind acordurile emise de unitățile de învățământ, de către personalul didactic titular care solicită transfer consimțit între unitățile de învățământ;
Perioada: 16-17 martie 2017
l) soluționarea contestaţiilor privind acordurile pentru transfer emise de unitățile de învățământ;
Termen: 20 martie 2017
m) depunerea acordurilor cadrelor didactice titulare care solicită soluționarea restrângerii de activitate la comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar;
Perioada: 16-21 martie 2017
n) soluționarea cererilor de restrângere de activitate în ședință de repartizare;
Termen: 22 martie 2017
o) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a restrângerilor;
Perioada: 22-23 martie 2017
p) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;
Termen: 24 martie 2017
q) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 24-31 martie 2017

7) Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular:
a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;
Termen: 27 martie 2017
b) afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare (pentru unitățile de învăţământ care nu au avut condiții specifice pentru etapa de transfer);
Termen: 27 martie 2017
c) depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului scris, respectiv pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la inspectoratele școlare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;
Perioada: 28-31 martie 2017
d) afișarea la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer;
Termen: 4 aprilie 2017
e) înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;
Zilele: 4-5 aprilie 2017
f) desfășurarea probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;
Termen: 5 aprilie 2017
g) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;
Termen: 6 aprilie 2017
h) depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer;
Perioada: 4-7 aprilie 2017
i) analiza, în consiliile de administrație al unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare și comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer către solicitant/inspectoratul școlar;
Perioada: 7-11 aprilie 2017
j) depunerea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către personalul didactic titular care solicită pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar;
Perioada: 12-13 aprilie 2017
k) soluționarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ;
Perioada: 20-24 aprilie 2017
l) soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ în ședință de repartizare;
Termen: 25 aprilie 2017
m) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ;
Perioada: 25-27 aprilie 2017
n) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;
Termen: 28 aprilie 2017
o) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi afişarea acesteia la sediile inspectoratelor şcolare;
Termen: 3 mai 2017
p) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 28 aprilie – 5 mai 2017

8) Repartizarea, în şedinţă organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată, a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
a) depunerea și înregistrarea dosarelor de înscriere la inspectoratele şcolare;
Perioada: 3-5 mai 2017
b) verificarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;
Zilele: 5 şi 8 mai 2017
c) repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în ședință organizată de inspectoratul școlar;
Termen: 9 mai 2017
d) depunerea și înregistrarea contestațiilor la sediile inspectoratelor școlare;
Perioada: 9-10 mai 2017
e) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar;
Termen: 11 mai 2017
f) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 11-12 mai 2017

9) Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017, în anul școlar 2017-2018:
a) depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ;
Perioada: 3-4 mai 2017
b) discutarea și analizarea de către consiliile profesorale ale unităților de învățământ, a cererilor depuse;
Termen: 5 mai 2017
d) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular şi care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017, în anul școlar 2017-2018;
Termen: 8 mai 2017
e) validarea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listelor finale cuprinzând personalul didactic titular pensionat care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar, care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare raportată la data de 1 septembrie 2017 și care a solicitat reîncadrarea în funcția de personal didactic;
Termen: 10 mai 2017
f) depunerea și înregistrarea contestațiilor la sediile inspectoratelor școlare;
Termen: 10 mai 2017
g) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar.
Termen: 11 mai 2017
h) emiterea și comunicarea deciziilor.
Perioada: 11-12 mai 2017

10) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2017-2018, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2016, 2015, respectiv 2014 şi/sau 2013 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 60 din Metodologie:
a) depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018, conform prevederilor art. 60 din Metodologie;
Perioada: 3-5 mai 2017
b) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018, conform prevederilor art. 60 din Metodologie;
Perioada: 5-9 mai 2017
c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul/acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018, conform prevederilor art. 60 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar.
Perioada: 10-11 mai 2017
d) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 11-16 mai 2017

11) Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar:
a) înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare;
Până la 28 aprilie 2017
b) afișarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluționării restrângerilor de activitate, a soluționării cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, a cererilor de reîncadrare în anul școlar 2017-2018 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2017, a cererilor cadrelor didactice netitulare care au solicitat repartizarea în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum şi a cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2017-2018, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 60 din Metodologie;
Termen: 11 mai 2017
c) verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;
Termen: 15 mai 2017
d) înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2017, la inspectoratele şcolare;
Perioada: 16-22 mai 2017
e) verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar;
Perioada: 17-24 mai 2017
f) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
Perioadele: 23-29 mai 2017; 6-10 iulie 2017 pentru absolvenții promoției 2017/absolvenţii 2017 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic
Notă. În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2017 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 12 iulie 2017. Absolvenţii promoţiei 2017 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.
g) Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;
Termen: 29 mai 2017
h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;
Perioada: 30 mai-30 iunie 2017
i) desfășurarea probei scrise;
Termen: 12 iulie 2017
j) afișarea rezultatelor;
Termen: 18 iulie 2017
k) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;
Perioada: 18-19 iulie 2017
l) rezolvarea contestațiilor;
Perioada: 20-24 iulie 2017
m) afișarea rezultatelor finale.
Termen: 25 iulie 2017
n) repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 61 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
Termen: 26 iulie 2017
o) transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă nedeterminată rămase neocupate, în posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă determinată şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă determinată;
Termen: 28 iulie 2017
p) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Perioada: 26-28 iulie 2017

12) Detașarea în interesul învățământului:
a) înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluționată prin transfer, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, precum şi a acordurilor pentru detașare în interesul învățământului, la inspectoratele școlare şi la unităţile de învăţământ;
Până la: 21 august 2017
b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Termen: 22 august 2017
c) numirea, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile de conducere, îndrumare și control neocupate prin concurs;
Perioada: 21-23 august 2017
d) discutarea și soluționarea propunerilor pentru detașare în interesul învățământului în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, transmiterea listei cadrelor didactice detașate în interesul învățământului însoțite de acordurile acestora la inspectoratele școlare pentru eliberarea deciziilor;
Perioada: 21-24 august 2017
e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a aprobării detașărilor în interesul învățământului;
Termen: 25 august 2017
f) emiterea și comunicarea deciziilor de detașare în interesul învățământului.
Perioada: 25-30 august 2017

13) Soluționarea în ședință de repartizare, a cererilor de completare a normei didactice, în alte unități de învățământ și de detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată
a) depunerea și înregistrarea cererilor la inspectoratele școlare;
Perioada: 21-22 august 2017
b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Termen: 22 august 2017
c) soluționarea în ședință de repartizare, a cererilor de completare a normei didactice, în alte unități de învățământ și de detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată.
Termen: 28 august 2017
Notă. Începând cu data de 28 august 2017, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate ședințele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au în ordine cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 60 din Metodologie.

14) Detaşarea la cerere:
a) depunerea și înregistrarea cererilor, la secretariatele unităților de învățământ, de către cadrele didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere în anul școlar 2017-2018;
Perioada: 3-5 mai 2017
b) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detaşare la cerere în anul școlar 2017-2018 ;
Termen: 8 mai 2017
c) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru continuitate la detașarea la cerere, respectiv detașare la cerere prin concurs sau concurs specific;
Perioada: 16-22 mai 2017
Notă. În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 16-22 mai 2017, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, în perioada 21-22 august 2017.
d) verificarea și avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;
Perioada: 23-24 mai 2017
e) afișarea punctajelor la inspectoratele școlare;
Termen: 6 iunie 2017
f) depunerea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare;
Perioada: 6-7 iunie 2017
g) soluționarea contestațiilor
Termen: 8 iunie 2017
h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Perioada: 30 mai – 30 iunie 2017
i) repartizarea, în ședință de repartizare, a cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere prin continuitate și detașarea la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor;
Termen: 28 august 2017
j) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării detașărilor la cerere;
Termen: 28 august 2017
k) repartizarea, în ședință, a cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor.
Termen: 29 august 2017
l) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării detașărilor la cerere;
Perioada: 29-30 august 2017

15) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2017-2018, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2016 şi/sau 2015, respectiv 2016, 2015, 2014 şi/sau 2013 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 60 și 85 din Metodologie:
a) depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018, conform prevederilor art. 60 și 85 din Metodologie;
Perioada: 3-5 mai 2017
b) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2017-2018, conform prevederilor art. 60 și 85 din Metodologie;
Termen: 8 mai 2017
c) înregistrarea cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2017-2018, conform prevederilor art. 60 și 85 din Metodologie;
Perioada: 16-22 mai 2017
Notă. În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2017-2018, în perioada 16-22 mai 2017, mai pot depune cereri în perioada 21-22 august 2017.
d) verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar;
Perioada: 23-24 mai 2017
e) repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2017, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2017-2018 în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2016 şi/sau 2015, respectiv 2016, 2015, 2014 şi/sau 2013 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile din Metodologie;
Termen: 28 august 2017
f) repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2017-2018, conform 85 din Metodologie.
Termen: 29 august 2017

16) Repartizarea și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată:
a) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, a candidaților care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2017-2018 și a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare/notelor obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 sau 2011;
Perioada: 16-22 mai 2017
Notă. În mod excepţional, candidaţii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioadă determinată în anul școlar 2017-2018, în perioada 16-22 mai 2017, mai pot depune cereri în perioada 21-22 august 2017.
b) verificarea și avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;
Perioada: 23-24 mai 2017
c) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Perioada: 30 mai – 30 iunie 2017
d) repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, a candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursul din sesiunea 2017, conform art. 61 alin. (9) din Metodologie;
Termen: 28 august 2017
e) repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art. 90 din Metodologie;
Perioada: 30-31 august 2017
f) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Perioada: 30-31 august 2017

17) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de cumul/plata cu ora:
a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de cumul/plată cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare;
Zilele: 1 şi 4 septembrie 2017
b) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora/cumul personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ și acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora/cumul personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat;
Termen: 5 septembrie 2017
c) transmiterea, la inspectoratele școlare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora/cumul și a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare; acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora/cumul personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învăţământ; reactualizarea listei posturilor didactice rămase vacante/rezervate; reactualizarea listei posturilor didactice rămase vacante/rezervate;
Termen: 6 septembrie 2017
d) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;
Perioada: 6-8 septembrie 2017
f) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, prin decizie a directorilor unităților de învățământ și transmiterea situației la inspectoratele școlare; reactualizarea listei posturilor didactice rămase vacante/rezervate.
Termen: 11 septembrie 2017

18) Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate:
a) depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere;
Zilele: 1 şi 4 septembrie 2017
b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Termen: 5 septembrie 2017
c) desfăşurarea probei scrise şi afişarea rezultatelor;
Termen: 6 septembrie 2017
d) depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi afişarea rezultatelor finale.
Termen: 7 septembrie 2017

19) Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate:
a) depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere;
Zilele: 1 şi 4 septembrie 2017
b) desfăşurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării şi afişarea rezultatelor;
Termen: 6 septembrie 2017
c) depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi afişarea rezultatelor finale
Termen: 7 septembrie 2017

20) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, în ședință de repartizare:
a) depunerea şi înregistrarea dosarelor candidaţilor prevăzuţi la art. 84 alin. (13) care solicită detaşare la cerere în baza punctajului și a candidaților care nu au depus dosare în etapele anterioare;
Zilele: 1 și 4 septembrie 2017
b) afișarea punctajelor la inspectoratele școlare;
Termen: 5 septembrie 2017
c) depunerea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare;
Termen: 5 septembrie 2017
d) soluționarea contestațiilor, afișarea punctajelor finale la inspectoratele școlare;
Termen: 6 septembrie 2017
e) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (5) din Metodologie;
f) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (2) din Metodologie;
g) repartizarea candidaților conform art. 102 alin. (1) şi (2) din Metodologie;
h) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform art. 103 alin. (1) din Metodologie;
Termen: 8 septembrie 2017
e) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Perioada: 8-11 septembrie 2017
Notă: În perioada 31 august-8 septembrie 2017 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele titulare anterior concursului naţional de ocupare a posturilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2017, precum şi pentru cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, 2013, 2014, 2015 sau 2016, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2017. Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
II. Transmiterea la Ministerul Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a situației statistice globale privind repartizarea candidaților pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
Termen: 29 septembrie 2017

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close