Aspecte urmarite in cadrul controalelor tematice

Aspecte urmărite in cadrul controalelor tematice

1. Planul de dezvoltare a şcolii. (art. 19 alin. a ROFUIP).

Dacă acesta a fost dezbătut în Consiliul profesoral şi a fost avizat în Consiliul de administraţie. (art.28 alin.b şi art.31 alin.c ROFUIP). Dacă pe document este menţionat: „Avizat în Consiliul Profesoral din data……; Aprobat în Consiliul de administraţie din data de………..” şi dacă este semnat şi parafat de director şi dacă este înregistrat în registrul de intrări-ieşiri.
Obs. Se vor verifica: Planul de dezvoltare a şcolii, Registrul de procese verbale a C.P. şi C.A. registrul de intrări/ieşiri.

2.  Raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea învăţământului în unitatea şcolară.

Dacă au fost dezbătute în CP (art. 28 alin a ) dacă este înregistrat în registrul de intrări-ieşiri.
Obs. Se vor verifica: Rapoartele, Registrul de procese verbale a C.P. şi C.A. registrul de intrări/ieşiri.

3. Planul managerial anual şi semestrial.

Dacă acestea au fost dezbătute şi aprobate în Consiliile profesorale (art.28 alin. c ROFUIP). Dacă pe aceste documente au fost menţionate: „Dezbătut şi aprobat în Consiliul profesoral din data de……”. Dacă sunt semnate şi parafate de director şi dacă sunt înregistrate în registrul de intrări-ieşiri.
Obs. Se vor verifica: Planurile manageriale anuale şi semestriale, Registrul de procese verbale a C.P. registrul de intrări/ieşiri.

4.  Oferta educaţională a unităţii şcolare (curriculum la decizia şcolii).

Dacă au fost dezbătute în catedre/comisii metodice (art. 36 alin.a ROFUIP), dacă a fost validată în Consiliul profesoral (art.28 alin l ROFUIP). Dacă au fost avizate şi înregistrate.
Obs. Se vor verifica: Dosarele Comisiilor metodice, Fişele de opţiuni ale elevilor, Registrul de procese verbale a C.P. , programele de opţionale aflate în derulare avizate de director, inspectorul de specialitate, inspectorul general.

5.  Registrul de procese verbale a Consiliului Profesoral.

Dacă tematica discutată coincide cu tematica propusă în graficul şedinţelor C.P. Dacă şedinţele sunt legal constituite semnate de toţi participanţii (numele clar) (art.27 alin 7.). Dacă registrul este înregistrat, ştampilat şi semnat de director, paginile sunt numerotate. Dacă dosarul anexă conţine: rapoarte, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.) (art.27 alin.8,9 ROFUIP). Dacă a fost ales secretarul C.P. şi a fost emisă decizie.(art.27 alin.6 ROFUIP)
Obs. Se vor verifica: Registrul de procese verbale a C.P.; tematica consiliului profesoral (semestrial, anual), dosarul cu anexe la CP, registrul de intrări/ieşiri. Registrul de decizii. Încadrarea.

6.  Registrul de procese verbale a Consiliului de administraţie.

Dacă tematica discutată coincide cu tematica propusă în graficul şedinţelor C.A. Dacă şedinţele sunt legal constituite semnate de toţi participanţii (numele clar) (art.33 alin 8.). Dacă registrul este înregistrat, ştampilat şi semnat de director, paginile sunt numerotate. Dacă dosarul anexă conţine: rapoarte, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.) (art.33 alin 9.) Dacă a fost reactualizat C .A.(art.28 alin d) şi s-a emis decizie. Dacă a fost ales secretarul C.A. şi a fost emisă decizie(art. 33 alin 6 ROFUIP). Dacă s-au trasat sarcini clare membrilor C.A.(art.32 ROFUIP)
Obs. Se vor verifica: Registrul de procese verbale a C.P.;Registrul de procese verbale a CA; tematica consiliului administraţie (semestrial, anual), dosarul cu anexe la CA, registrul de intrări/ieşiri. Registrul de decizii.

7.  Regulamentul intern.

Dacă a fost dezbătut şi avizat în C.P. (art. 28 alin.o ROFUIP). Dacă a fost aprobat în C.A. (art.31 alin d). Dacă pe document este menţionat: „Avizat în Consiliul Profesoral din data……; Aprobat în Consiliul de administraţie din data de………..” şi dacă este semnat şi parafat de director şi dacă este înregistrat în registrul de intrări-ieşiri. Dacă a fost prelucrat la clasele de elevi.
Obs. Se vor verifica: Regulamentul intern; Registrul de procese verbale a CP; Registrul de procese verbale a CA; Dosarele Consiliilor claselor, registrul de intrări/ieşiri.

8. Proiectul planului de şcolarizare.

Dacă a fost fundamentat pe baza precizărilor din metodologia MECT. Dacă a fost avizat în CP (art.28 alin. m ROFUIP). Dacă a fost aprobat în CA (art. 31 alin q ROFUIP). Dacă pe document este menţionat: „Avizat în Consiliul Profesoral din data……; Aprobat în Consiliul de administraţie din data de………..” şi dacă este semnat şi parafat de director şi dacă este înregistrat în registrul de intrări-ieşiri. Dacă a fost prelucrat la clasele de elevi.
Obs. Se vor verifica: Registrul de procese verbale a CP; Registrul de procese verbale a CA;  Registrul de intrări/ieşiri.

9. Incadrare.

Dacă a fost respectat art. 19 alin. m ROFUIP. Dacă au fost respectate deciziile ISJ privind cadrele didactice repartizate. Dacă au fost ocupate toate orele conform planurilor de învăţământ pe filiere/profiluri/specializări. Dacă a fost respectată în ordine încadrarea titularilor, suplinitorilor calificaţi, pensionari, necalificaţi conform deciziilor emise de ISJ. Dacă există schemele orare pentru fiecare clasă.
Obs. Se vor verifica: Deciziile cadrelor didactice. Planul de şcolarizare. Planurile de învăţământ.

10.  Orarul unităţii.

Dacă există şi este funcţional. Dacă este numită comisia pentru întocmirea orarului şi dacă a fost emisă decizie (art.19 alin. i). Dacă a fost emisă adresă la ISJ privind modificări de program (art.14 alin. 6) în urma discutării în CA şi Consiliului reprezentativ al părinţilor.
Obs. Se vor verifica: Orarul; Condica de prezenţă; Registrul de procese verbale a CA; Registrul de decizii.

11. Comisii metodice.

Dacă au fost constituite comisiile metodice. Dacă au fost aprobate în CP.(art.28. alin. e ). Dacă s-au numit şefii de catedre şi au fost date decizii (art. 19 alin h ). Dacă au fost realizate rapoartele de activitate pe anul şcolar anterior (art. 36 alin l) şi programele de activitate pe anul şcolar în curs (art. 36 alin. b ), acestea fiind  dezbătute şi aprobate în CP (art. 28 alin. c) .Dacă graficul şi tematica lunară a activităţilor sunt aprobate de către directorul unităţii (art. 39 alin. 3). Dacă cadrele didactice au depus planificările anuale şi semestriale vizate de şeful de catedră. Dacă fiecare catedră are un dosar în care sunt depuse: Componenţa comisiei, decizia de constituire, raportul pe anul şcolar anterior, programul de activitate anual şi semestrial, graficul şi tematica activităţilor, alte documente elaborate de catedră (art. 36 ROFUIP). Procese verbale de consemnare a şedinţelor în corelaţie cu graficul aprobat.
Obs. Se vor verifica: Registrul de procese verbale a CP; Registrul de decizii; Dosarele comisiilor metodice.

12. Comisii cu caracter permanent sau temporar.

Comisia pentru curriculum, comisia/comitetul de securitate şi sănătate în muncă, Comisia PSI, Comisia de acordare a burselor, Comisia de inventariere a patrimoniului, comisia  pentru examenele organizate de unitatea de învăţământ, comisia pentru cercetarea faptelor ce pot constitui abateri disciplinare, Comisia de aplicare a OUG 96/2002 – laptele şi cornul, Comisia pentru acordarea sprijinului financiar „Bani de liceu”, Comisia de acordare  a ajutorului financiar în vederea achiziţionării de calculatoare. Comisia pentru asigurarea calităţii. Comisia diriginţilor.
Comisia pentru curriculum
Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. Dosarul este întocmit de preşedintele consiliului şi trebuie să conţină:
a)  copie după Decizia de constituire a Consiliului, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
b) planul – cadru şi ordinul ministrului prin care acesta este aprobat;
c) oferta curriculară elaborată de Consiliul pentru curriculum, aprobată de Consiliul profesoral;
d) procese verbale ale şedinţelor Consiliului;
e)Alte documente elaborate de Consiliu şi aprobate conform legislaţiei în uz.
Comisia/comitetul de securitate şi sănătate în muncă
Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. Dosarul este întocmit de responsabilul comisiei şi trebuie să conţină:
a)    Copie după Decizia de constituire a Comitetului pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
b)    Responsabilităţile individuale ale membrilor comitetului aprobate de C.A.;
c)    Raportul de activitate al CSSM pe anul şcolar anterior, dezbătut şi aprobat de C.A.;
d)    Programul de măsuri pentru protecţia muncii în anul şcolar curent, dezbătut şi aprobat de C.A.;
e)    Fişele individuale de protecţia muncii semnate la zi pentru tot personalul unităţii precum şi pentru elevi;
Procesele verbale încheiate de către inspectorii de inspecţia muncii cu prilejul controalelor privind modul în care se respectă legislaţia muncii
Comisia PSI
Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. Dosarul este întocmit de responsabilul comisiei şi trebuie să conţină:
a) Copie după decizia de constituire a Comisiei pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
b) Responsabilităţile individuale ale membrilor comisiei aprobate de C.A.;
c) Raportul de activitate al CTPSI pe anul şcolar anterior, dezbătut şi aprobat de C.A.;
d) Planul de apărare împotriva incendiilor, dezbătut şi aprobat de C.A., avizat de director în anul şcolar curent, dezbătut şi aprobat de C.A.;
e) Fişele individuale PSI semnate la zi pentru tot personalul unităţii precum şi tabele de instructaj pentru elevi;
f) Procesele verbale încheiate de către inspectorii PSI cu prilejul controalelor privind modul în care se respectă legislaţia PSI.
Comisia de acordare a burselor
·    Criteriile generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi, sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 558/1998.
·    C.A. numeşte comisia şi stabileşte atribuţiile pe fiecare membru a comisiei prin fişa postului.
·    Directorul emite decizie de constituire a comisiei.
Comisia de inventariere a patrimoniului
Dosarul pentru organizarea inventarierii patrimoniului cuprinde, următoarele documente:
·    Decizia dată de directorul unităţii, care cuprinde, obligatoriu, perioada de desfăşurare, componenţa comisiei centrale şi a subcomisiilor;
·     Înştiinţarea şi procesul verbal de instruire a comisiei de către contabilul şef;
·    Declaraţia de inventar;
·    Listele de inventariere şi propunerile pentru casare;
·    Evaluarea rezultatelor inventarierii, confruntarea scripticului cu fapticul, stabilirea diferenţelor;
·    Procesele – verbale pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aprobate de conducătorul unităţii.
Comisia pentru asigurarea calităţii
(1)    Înfiinţarea, componenţa şi atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt precizate în ROFUIP art. 43 şi 44.
(2)    Membrii comisiei vor fi aleşi prin vot deschis în C.P. după ce îşi vor prezenta o scrisoare de intenţie şi curriculum vitae;
(3)    Preşedintele comisiei va fi ales prin vot deschis de către ceilalţi membri ai comisiei în şedinţa de constituire;
(4)    Directorul va da decizie pentru constituirea comisiei. O copie pe care se menţionează „Conform cu originalul” pe care se aplică semnătura şi parafa va fi pusă la dosarul comisiei;
(5)    În baza metodologiei elaborate de MEC, comisia elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare.
(6)    Membrii comisiei elaborează formulare tip în funcţie de obiectivele propuse pentru a extrage concluzii unitare.
(7)    Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează anual Raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea de învăţământ.
(8)    Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor pe site-ul unităţii şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern.
Consiliul clasei
Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. Dosarul este întocmit de diriginte şi trebuie să conţină:
a) proces verbal de constituire a consiliului clasei;
b) componenţa consiliului clasei;
c) procesele verbale de la şedinţele consiliului clasei;
d) schema orară a clasei;
e) componenţa comitetului de părinţi pe clasă;
f) graficul şedinţelor cu părinţii;
g) disciplinele opţionale;
h) Evidenţe periodice privind numărul de absenţe;
i) Sancţiuni aplicate elevilor clasei;
j) Graficul susţinerii tezelor;
k) Activităţi complementare cu elevii;
l) Notarea ritmică (observaţii);
m) Evidenţa cererilor de învoire;
n) Procese-verbale ale şedinţelor cu părinţii;
o) Analiza semestrială a activităţii.
Obs. Se vor verifica: Registrul de procese verbale a CP; Registrul de decizii; Dosarele comisiilor permanente sau nepermanente.

13. Graficul de control al directorului.

Dacă există. Dacă sunt acoperite toate compartimentele şi activităţile. Dacă există planificarea asistenţelor la ore.
Obs. Se va verifica: Graficul de control anterior cât şi cel actual.

14. Fişele posturilor personalului, fişele de evaluare a personalului.

Dacă există. Dacă au fost semnate de titular, sindicat, director. Dacă au fost discutate şi analizate în CA. Completarea carnetelor de muncă.
Obs. Se vor verifica: Registrul de procese verbale a CA. Dosarele personale. Carnetele de muncă.

15. Registre matricole. Cataloagele claselor.

Dacă registrele matricole sunt completate conf. OMECT 3502. Dacă cataloagele au fost completate corespunzător.
Obs. Se vor verifica: Registrele matricole, Cataloagele claselor.

Stadiul obţinerii autorizaţiei de funcţionare.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close