Proiect metodologie promovare doi ani intr-unul

Proiect de metodologie privind promovarea a doi ani de studii intr-un an şcolar în învăţământul preuniversitar

Art. 1. – Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor art. 21, alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi reglementează accelerarea promovării elevilor capabili de performanţe şcolare excepţionale.

Art. 2. – Accelerarea promovării se realizează prin parcurgerea a doi ani de studii într-un singur an de către elevii din învăţământul preuniversitar, forma de învăţământ cu frecvenţă, care au rezultate şcolare excepţionale şi care au capacitatea fizică şi intelectuală de a se adapta cerinţelor integrării într-o clasă cu elevi de vârstă mai mare.

Art. 3. – Promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar se poate realiza o singură dată în fiecare dintre ciclurile primar, gimnazial şi liceal.

Clasele de început şi de sfârşit de ciclu se exclud din prezentul program.

Art. 4. – Elevii care se înscriu pentru promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar  trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de selecţie:

a) calificativul anual sau media generală în anul şcolar anterior să fie:

– „foarte bine” pentru elevii din învăţământul primar;

– minim 9,00 pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal.

b) calificativul sau media generală la fiecare obiect de învăţământ în anul şcolar anterior trebuie să fie:

– „foarte bine” pentru elevii din învăţământul primar;

– minim 9,00 pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal.

c) calificativul sau media anuală la purtare trebuie să fie:

– „foarte bine” pentru elevii din ciclul primar;

– minim 9,50 în ultimul an şcolar pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal.

d) promovarea unui test transdisciplinar din curriculumul clasei anterioare cu un punctaj de cel puţin 80% din totalul punctajului acordat pe test.

Art. 5. – Înscrierea elevilor pentru a promova doi ani de studii într-un an şcolar este condiţionată de existenţa următoarelor documente:

–       cererea părintelui sau a tutorelui legal al elevului;

–       avizul psihologului şcolar;

–       avizul medicului şcolar;

–       avizul Consiliului Profesoral al unităţii de învăţământ.

Art. 6. – În vederea desfăşurării testului transdisciplinar se va constitui, la nivelul unităţii de învăţământ, în urma hotărârii Consiliului de Administraţie şi prin decizia directorului unităţii de învăţământ, o comisie de elaborare a testului transdisciplinar şi de evaluare a elevilor.

Comisia de elaborare a testului transdisciplinar şi de evaluare a elevilor va fi alcătuită din:

–       directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ – preşedinte;

–       pentru învăţământul primar: 2 profesori pentru învăţământul primar, dintre care unul al clasei din care face parte elevul;

–       pentru învăţământul gimnazial şi liceal: 2-3 profesori de specialitate de la disciplinele din trunchiul comun.

…………………..

Descarca documentul:

proiect_metodologie_promovare_doi_ani_in_unul