Proiect metodologie examen de certificare a calificarii profesionale

Proiect de metodologie de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregatire practica

Art. 1. – (1) Prezenta metodologie cuprinde normele de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică.

(2) Calificările, pentru care se organizează examenul de certificare a calificării profesionale conform prezentei metodologii, sunt cele prevăzute de  Hotărârea Nr.1555/09.12.2009 şi Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3646/04.02.2011, cuprinse în Anexa 1.

Art.  2. – La examenul de certificare a calificării profesionale prevăzute  la art.1 au dreptul să se înscrie absolvenţii ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică organizate conform prevederilor Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5730/26.11.2010, şi au promovat toate modulele corespunzătoare calificării profesionale prevăzute de Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3646/04.02.2011.

Art. 3. – (1) Candidaţii proveniţi din unităţile de învăţământ de stat sau particulare acreditate sau autorizate susţin examenul de certificare a calificării profesionale fără taxă de cel mult două ori în oricare din sesiunile de examen. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unei taxe.

(2) Taxa de examen menţionată la alin. (1) se stabileşte de fiecare inspectorat şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti în parte. La stabilirea taxei se vor lua în calcul toate cheltuielile per candidat.

…………..

Descarca documentul:

proiect_metodologie_certificare_n2_stagii_de_practica