Proiect metodologie evaluare anuala personal didactic si auxiliar

Proiect de metodologie de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar

Art. 1. – Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor Art.  92, 93, 247 şi 249 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Art. 2. –  Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar, numită în continuare Metodologie, reglementează procedura de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar, stabilește normele de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de evaluare precum și instrumentele de evaluare.

Art. 3. – (1) Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar se realizează anual, pentru  întreaga activitate desfăşurată pe  parcursul anului școlar, la nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar și are două componente:

a) autoevaluarea;

b) evaluarea potrivit fișei postului și a fișei de evaluare.

(2) Fişele cadru ale postului  şi fişele cadru de  autoevaluare/evaluare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar sunt incluse în anexele 2-29 – care fac parte integrantă din prezenta  metodologie.

(3) Fișele cadru ale postului pentru fiecare funcție didactică și didactică auxiliară se operaționalizează/individualizează de către directorul și directorul adjunct al unității/instituției de învățământ.

(4) Fișa postului operaționalizată se aprobă și se revizuiește anual de către consiliul de administrație și constituie anexă la contractul individual de muncă.

(5) Indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru  toate cadrele didactice și didactic auxiliare se stabilesc de către directorul și directorul adjunct al fiecărei unități/instituții de învățământ cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru și se validează prin votul majoritar al Consiliului Profesoral.

………………

Descarca documentul:

proiect_metodologie_evaluare_anuala_didactic_si_auxiliar