Proiect de dezvoltare institutionala

Proiect de dezvoltare institutionala

Repere de elaborare

Unitatea şcolară:

Adresa unităţii:

I. Trăsături caracteristice:

Populaţia şcolară:
·    Număr de elevi
·    Număr de clase
·    Mediul de provenienţă (rural, urban)

Personalul şcolii:
·    Didactic
o    Titular
o    Suplinitor
·    Nedidactic

Calitatea personalului didactic:
·    Calificat
·    Necalificat
·    Cu performanţe în activitatea didactică
·    Absolvenţi de cursuri de formare/perfecţionare
·    Continuarea studiilor

Indicatori de evaluare a performanţei:
·    Rezultate şcolare: ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune;
·    Procent de promovabilitate la examenele naţionale;
·    Comportament social
·    Disciplină;
·    Absenteism;
·    Rata abandonului şcolar;
·    Probleme comportamentale;
·    Încălcări ale legii;
·    Activităţi sociale şi culturale;
·    Satisfacerea cerinţelor părinţilor;
·    Numărul de cereri de transfer, etc

Resurse materiale ale unităţii şcolare:
·    Numărul sălilor de clasă;
·    Numărul laboratoarelor şi cabinetelor;
·    Numărul cabinetelor de informatică;
·    Bibliotecă şcolară-număr de volume de carte;
·    Ateliere pentru instruirea practică-grad de dotare;
·    Cabinet medical;
·    Spaţii sanitare etc.

Calitatea managementului şcolar-prioritate a strategiilor şi politicilor de dezvoltare instituţională la nivelul sistemului şi al unităţii de învăţământ:
·    Impactul activităţii lor asupra altor grupuri, comunităţi locale, ONG-uri, firme particulare, etc.
·    Lucrul în echipă la nivelul managementului
·    Colaborarea cu alţi manageri din exteriorul unităţii şcolare
·    Dezvoltarea competenţelor profesionale şi asumarea deciziilor din ce în ce mai complexe.

II. Echipa de proiect
Proiectul de dezvoltare instituţională
– expresie a unei analize, unei gândiri şi decizii colective
– expresie a unui efort de echipă aflată într-un permanent proces de inovare
Componenţa echipei:
·    Managerul unităţii şcolare-conducătorul echipei
·    Membrii echipei-cu roluri specifice activităţii şi în funcţie de înclinaţii.

III. Ciclul de viaţă al proiectului:
·    Săptămâni
·    Luni
·    An şcolar
·    Durată lungă

Atenţie!
Obiectivele cu durată de realizare pe mai mulţi ani prezintă un mare coeficient de risc: acumularea de fonduri prin trezorerie, practic, nu este permisă pentru finanţarea de la bugetul de stat; acumularea de fonduri din resurse extrabugetare se erodează datorită inflaţiei şi şcolile vor avea probleme în programarea cheltuielilor.

IV. Structura proiectului
1. Viziunea şi misiunea
Derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii vizând următoarele aspecte:
·    Dezvoltarea individuală a elevului;
·    Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ;
·    Garantarea pregătirii specializate la liceu şi şcoală profesională
·    Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă;
·    Decizia de a oferi societăţii absolvenţi pregătiţi, activi şi eficienţi, apţi a se integra în viaţa societăţii;
·    Calificarea forţei de muncă în funcţie de specificul unităţii şcolare.

2. Analiza diagnostică
a) analiza mediului intern
·    Cultura organizaţională: prin ce se caracterizează, ce valori domină-egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, profesionalism, normele după care se conduce activitatea cadrelor didactice şi a elevilor, modul în care managerul conduce şcoala în activitatea instructiv-educativă;
·    Dezvoltare curriculară-se recurge la consultarea elevilor şi a părinţilor pentru stabilirea CDŞ-urilor, materialele curriculare de care dispune şcoala pentru fiecare nivel de şcolarizare(planuri de învăţământ, programe şcolare, auxiliare curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri);
·    Resurse financiare şi umane-se identifică sursele de finanţare extrabugetară, alocarea fondurilor pentru achiziţia de echipamente, auxiliare curriculare, carte şcolară, precum şi alocarea fondurilor pentru resursa umană-sporuri salariale, dezvoltare profesională;
b) analiza mediului extern
·    Identificarea şi descrierea comunităţii;
·    Identificarea grupurilor de interes;
·    Analiza de nevoi şi a cererii de educaţie în concordanţă cu cererea pieţei de muncă.

3. Strategia proiectului
Scopuri strategice:
·    Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în perspectiva egalizării şanselor;
·    Formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor active de grup;
·    Inserţia profesională a elevilor;
·    Optimizarea procesului de predare/învăţare în cadrul liceal prin utilizarea unor instrumente moderne, compatibile cu nivelul actual al sistemelor educaţionale folosite în lume (AEL);
·    Programe educaţionale specifice;
·    Asigurarea accesului la calculator;
·    Modernizarea învăţământului profesional şi tehnic;
·    Asigurarea învăţământului în mediul rural şi din zone defavorizate;
·    Formarea continuă a managerilor-trebuie să se facă în strânsă legătură cu previziunile de evoluţie a cadrului legislativ şi a politicilor în domeniu;
·    Formarea  personalului didactic şi didactic-auxiliar.

Opţiuni strategice
a) Dezvoltarea curriculară
Se vor avea în vedere:
·    Nevoile elevilor;
·    Resursele necesare realizării finalităţilor propuse;
·    Dezvoltarea în cadrul curriculumului la decizia şcolii a unor opţionale; adecvate-se va recurge la consultarea elevilor şi a părinţilor.
b) Dezvoltarea resurselor umane-formarea personalului-parte integrantă a resurselor umane
·    Valorificarea potenţialului de care dispun angajaţii, în acord cu principiile şi finalităţile organizatorice;
·    Dezvoltarea personalului în raport cu nevoile, obiectivele, exigenţele organizaţiei;
·    Dezvoltare profesională-în acord cu  nevoile individuale de dezvoltare în domeniul profesional.
c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
·    Identificarea resurselor extrabugetare;
·    Repararea echipamentelor;
·    Achiziţia de echipamente după o atentă examinare a pieţei şi negocieri pentru obţinerea de facilităţi suplimentare;
·    Achiziţionarea de materiale informative pentru realizarea punctelor de documentare, a bazelor de date.
d) Dezvoltarea relaţiilor comunitare-are în vedere atragerea comunităţii locale, a partenerilor educaţionali.

V. Planuri operaţionale
Planurile operaţionale sunt elaborate pe termen scurt-maxim un an, pe domenii funcţionale şi reprezintă mijloacele prin care vor fi atinse ţintele strategice, respectând opţiunile strategice.
Pentru fiecare activitate se vor stabili:
·    Obiectivele referitoare la rezultatele aşteptate ale aplicării planurilor;
·    Resursele educaţionale;
·    Termenele de realizare;
·    Etapele de lucru;
·    Responsabilităţile ce revin membrilor echipei;
·    Indicatori de performanţă.

Exemple de planuri operaţionale:
·    Program de reconsiderare a managementului la nivelul şcolii, al colectivelor de catedră şi al clasei;
·    Program de ofertă curriculară şi extracurriculară;
·    Program de diversificare a relaţiei de parteneriat;
·    Program de atragere a resurselor financiare;
·    Program de dezvoltare a bazei materiale;
·    Program de informatizare a procesului de învăţământ;
·    Program de dezvoltare a relaţiilor comunitare; etc.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close