Profilul de competență al directorului de unitate școlară

Principalele coordonate ale eficienţei funcţiilor manageriale de director şcolar sunt:

• să nu manifeste tendinţa de supraestimare a funcţiei, de conside-rare a faptului că funcţia îţi dă drepturi nelimitate;

• fiecare să-şi cunoască drepturile şi îndatoririle conferite de funcţie;

• acţiunile lor să corespundă aşteptărilor cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinţilor, ale comunităţii locale etc.;

• realizarea legăturilor corespunzătoare cu ierarhiile superioare;

• existenţa cunoştinţelor, a deprinderilor, a aptitudinilor, a atitudinilor şi trăsăturilor morale corespunzătoare funcţiei;

• să realizeze obiectivele stabilite pentru unitatea pe care o conduce şi pentru disciplina pe care o coordonează.

Prezentăm, mai jos, competenţe posibile pentru director:

Competenţe pedagogice:

• să conducă procesul de predare-învăţare şi să valorifice cunoştinţe ştiinţifice de specialitate, psihopedagogice şi metodice la nivel înalt;

• să dovedească autoritate profesională recunoscută de cadrele didactice de specialitate;

• să demonstreze că poate lucra cu adulţi de diferite vârste şi îi poate motiva pentru realizarea obiectivelor propuse;

• să elaboreze şi să folosească instrumente de evaluare a procesului de predare-învăţare şi a nivelului de pregătire al elevilor;

• să posede cunoştinţe de psihologie şi de metodică.

Competenţe manageriale:

• să conducă grupuri ale organizaţiei şcolare şi să obţină rezultate cu acestea;

• să respecte legislaţia în domeniul învăţământului;

• să fie receptiv la nou şi creativ;

• să fie capabil să coordoneze activităţi diverse;

• să elaboreze fişa postului şi regulamentul de ordine interioară al şcolii;

• să fie capabil să se autoevalueze periodic şi să realizeze schimbări în urma autoevaluării;

• să realizeze diagnoza, prognoza şi proiectarea activităţilor orga-nizaţiei şcolare;

• să posede abilitatea de a ierarhiza sarcini;

• să gestioneze corect bugetul de timp al membrilor organizaţiei şcolare;

• să posede cunoştinţe generale din domeniul financiar-contabil.

Competenţe decizionale:

• să stabilească variante ale deciziei şi să o aleagă pe cea mai potrivită problemei pe care o are de rezolvat;

• să lucreze în grup sau în echipă;

• să motiveze membrii organizaţiei şcolare pentru a-l urma ca leader;

• să dovedească flexibilitate şi curaj în luarea deciziilor;

• să urmărească implementarea deciziilor;

• să-şi asume responsabilitatea pentru toate acţiunile întreprinse.

Competenţe de relaţionare:

• să alcătuiască o echipă managerială pe criterii de competenţă;

• să manifeste încredere şi respect faţă de cei pe care îi conduce;

• să comunice deschis cu membrii organizaţiei şcolare şi să manifeste corectitudine în relaţiile cu aceştia;

• să delege responsabilităţi în cadrul organizaţiei şcolare;

• să colaboreze cu personalul din subordine;

• să consilieze cadrele didactice pe diverse probleme.

Competenţe de formare:

• să stabilească domeniile de formare pentru membrii organizaţiei şcolare;

• să realizeze programe de formare în unitate;

• să realizeze activităţi de formare;

• să motiveze cadrele didactice pentru propria dezvoltare profesională;

• să consilieze cadrele didactice pentru realizarea schimbărilor în procesul de predare-învăţare.