Profesionalizarea carierei didactice – noi competente pentru actori ai schimbarilor în educatie din judetele Braila si Prahova.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila a organizat în perioada 12-14 octombrie 2012, la Predeal, conferința pentru schimb de bune practici Importanţa formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice, în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Brăila și Prahova.

La conferință au participat experți ai echipelor de management și implementare din trei proiecte similare ce se desfășoară în alte județe, respectiv Dâmbovița – Buzău, Caraș Severin – Mehedinți, Harghita – Neamț, în total 30 de experți.

Activitățile conferinței de schimb de bune practici au urmărit evidențierea particularităților proiectelor similare în raport cu proiectul din judeţele Brăila și Prahova, expunerea punctelor tari și a punctelor slabe identificate pe parcursul implementării, la nivelul fiecărui proiect. Cel mai important moment al evenimentului a fost cel prilejuit de activitatea celor 4 grupuri de lucru, organizate pe temele programelor de formare, respectiv Formarea competențelor IT în procesul didactic, Proiectarea și implementarea curriculumului centrat pe competențe, Managementul clasei – Gestionarea situațiilor de criză și Metode interactive de predare-învățare. În cadrul acestora s-au prezentat concret problemele întâmpinate și soluțiile adoptate în privința motivării grupurilor țintă de a participa la programele de formare oferite prin proiecte, a modalităților de evaluare pe parcursul cursurilor și a instrumentelor folosite în evaluarea finală.

Concluziile obținute în urma grupurilor de lucru contribuie la îmbunătățirea calității programelor de formare oferite, asigurând, prin schimbul de informații referitoare la implementarea proiectelor, mijloace și instrumente pentru o mai bună adaptare a ofertei de formare profesională la nevoile concrete ale personalului didactic vizat și o mai bună promovare a acesteia.

Evenimentul a fost încheiat cu mesajul domnului Inspector Școlar General în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Brăila, profesor Iulian Danielescu, managerul proiectului Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Brăila și Prahova, care a transmis următoarele:

”În general, cariera profesională a unui cadru didactic are o durată de aproximativ 40 de ani. În tot acest timp, teoriile pedagogice, cerințele curriculum-ului, ale materiei predate, evoluează odată cu societatea, iar cadrul didactic trebuie să rămână conectat la necesitățile educaționale ale unui întreg șir de generații. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice apare ca un imperativ al evoluției în cariera didactică, mai ales dacă ne gândim că noi nu pregătim elevii pentru societatea de mâine, nici măcar pentru cea de poimâine, ci pentru cea de peste 5, 10 sau chiar 20 de ani. Formarea continuă a cadrelor didactice trebuie să se desfășoare având în vedere, în primul rând, această perspectivă.”

Evenimentul s-a organizat în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63329 Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Brăila şi Prahova, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, Casa Corpului Didactic Brăila, Casa Corpului Didactic Prahova și Universitatea Petrol-Gaze – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea și dezvoltarea competențelor personalului didactic din sistemul de învățământ preuniversitar în vederea îmbunătățirii managementului și calității procesului educațional.

Pentru mai mult informații despre proiect accesați www.actored.isjbraila.ro