Precizări privind modul de constituire a catedrelor/comisiilor metodice

EXTRAS DIN METODOLOGIA FORMĂRII CONTINUE A PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (ANEXA LA OM NR. 5561/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare)

ART 77(1) Activităţile metodico-stiinţifice si psihopedagogice la nivelul unităţii de învăţământ sunt organizate si realizate prin catedre si comisii metodice.
(2) În învăţământul secundar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe discipline de studiu, pe grupuri de discipline înrudite sau pe arii curriculare.
(3) O catedră/comisie metodică se constituie, în cadrul aceleiasi unităţi de învăţământ, din cel puţin patru cadre didactice. Atunci când numărul cadrelor didactice din unitatea de învăţământ este mai mic, catedra/comisia metodică se constituie pe grupuri de scoli.
(4) În învăţământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe clase, respectiv ani de studiu, pe grupuri de clase sau pe întregul ciclu de învăţământ. O catedră/comisie metodică se constituie, în cadrul aceleiasi unităţi de învăţământ, din cel puţin patru cadre didactice. Atunci când numărul cadrelor didactice din unitatea de învăţământ este mai mic, catedra/comisia metodică se constituie pe grupuri de scoli.
(5) În învăţământul prescolar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe grupe de prescolari sau pe întregul ciclu de învăţământ. O catedră/comisie metodică se constituie, în cadrul aceleiasi unităţi de învăţământ, din cel puţin patru cadre didactice. În grădiniţele din mediul urban cu număr mare de cadre didactice, comisiile metodice se organizează, de preferinţă, cu educatoarele care funcţionează la aceleasi grupe de copii. Atunci când numărul cadrelor didactice din unitatea de învăţământ este mic, catedra/comisia metodică se constituie pe grupuri de grădiniţe
(6) Activităţile metodico-stiinţifice desfăsurate în cadrul catedrelor/comisiilor metodice vizează obiective si conţinuturi care au impact nemijlocit asupra procesului de învăţământ desfăsurat în scoală si sunt centrate pe principalele demersuri pedagogice, respectiv: analiza, proiectarea, realizarea, evaluarea si ameliorarea/dezvoltarea procesului.
(7) Principalele activităţi prin care catedrele/comisiile metodice contribuie la formarea continuă/ perfecţionarea personalului didactic constau în:
a) analiza nevoilor de educaţie, generale si specifice, comune si speciale si stabilirea priorităţilor pe baza cărora se proiectează procesul de învăţământ;
b) analiza resurselor educaţionale si formularea modului în care acestea vor fi distribuite si utilizate la nivelul concret al scolii si al claselor de elevi/grupelor de prescolari;
c) analiza contextului social si pedagogic specific în care se desfăsoară procesul de învăţământ;

d) analiza claselor de elevi/grupelor de prescolari sub aspectul rezultatelor anterioare ale învăţării si determinarea condiţiilor iniţiale de la care se porneste în fiecare etapă a procesului de învăţământ, respectiv la început de ciclu, de an scolar, de semestru, la începutul unui capitol nou din programa scolară;
e) definirea operaţională a obiectivelor educaţionale sau/si a competenţelor vizate prin procesul de învăţământ;
f) organizarea, structurarea logică si transpunerea psihopedagogică a conţinuturilor predării si învăţării, în funcţie de particularităţile vârstei psihologice si scolare a elevilor si de particularităţile fiecărei clase de elevi/grupe de prescolari;
g) alegerea, analiza si evaluarea strategiilor didactice, a metodelor, tehnicilor si instrumentelor de predare-învăţare si aplicarea acestora la particularităţile disciplinelor de învăţământ si ale claselor de elevi/grupelor de prescolari.
h) alegerea, construirea si validarea metodelor si instrumentelor de evaluare formativă si de evaluare sumativă a elevilor si de evaluare a rezultatelor procesului de învăţământ;
i) stabilirea si aplicarea pârghiilor si mijloacelor de autoreglare si ameliorare a procesului de învăţământ în funcţie de rezultatele evaluării din fiecare etapă;
j) extinderea si aprofundarea cunostinţelor de specialitate si psihopedagogice si integrarea acestora în demersuri de investigare, de evaluare si analiză critică a teoriilor, abordărilor, principiilor privind educaţia.
(8) Principalele modalităţi de organizare si desfăsurare a activităţii catedrelor/comisiilor metodice sunt:
a) dezbaterile de grup;
b) întocmirea si prezentarea de referate cu conţinut de specialitate, didactic sau psihopedagogic;
c) elaborarea, punerea în practică si valorificarea unor proiecte de cercetare realizate individual sau în echipă;
d) recenzii si prezentare de carte;
e) sesiuni de comunicări stiinţifice;
f) schimburi de experienţă, asistarea si evaluarea lecţiilor;
g) activităţi practice cu rol demonstrativ sau aplicativ.
(9) Activităţile de perfecţionare sunt incluse în programul de activitate al catedrei/comisiei metodice, întocmit anual si actualizat semestrial.
(10) Programul de activitate al catedrei/comisiei metodice este parte componentă a planului managerial al unităţii de învăţământ
(11) În cazul catedrelor/comisiilor metodice constituite pe grupuri de scoli, programul de activitate trebuie să cuprindă activităţi organizate succesiv, în mod echilibrat, în fiecare din unităţile de învăţământ componente.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close