Portofoliul profesorului diriginte, 2014-2015

I. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ
1.structura anului şcolar;
2.componenţa consiliului clasei (tabel nume şi prenume, grad didactic, vechime, specialitatea);
3.componenţa clasei (nume, prenume, domiciliu, alte date importante);
4.organizarea colectivului de elevi (nume şi prenume, responsabilităţi în cadrul clasei);
5.organizarea comitetului de părinţi (preşedinte, vicepreşedinte, trezorier, membri);
6.orarul clasei;
7.graficul frecvenţei elevilor la cursuri;
8.tabele (înscriere elevi, situaţia la sfârşitul anului şcolar, rechizite, situaţia manualelor primite/predate, schema orară etc.)
9.serviciul pe şcoală şi alte activităţi (numele elevului, tipul activităţii, data, observaţii);
10.evidenţa materialului didactic şi bibliografic existent în clasă.

II. COMPONENTA MANAGERIALĂ
1. analiza SWOT la nivelul clasei;
2. planul de activităţi de consiliere a părinţilor pe anul (semestrul) în curs;
3. programele şcolare la consiliere şi orientare;
4. planificările calendaristice anuale (semestriale) la consiliere şi orientare;
5. fişele psihopedagogice şi de observaţie ale elevilor;
6. caietul dirigintelui

III. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ
1. proiecte didactice, materiale model destinate proiectării didactice;
2. chestionare, teste date elevilor, analiza acestora, statistica rezultatelor;
3. portofolii, referate, materiale în format electronic etc. ale dirigintelui şi/sau ale elevilor;
4. procesele verbale ale şedinţelor cu părinţii;
5. fişe de asistenţă la ore;
6. documente, comunicări, note, adrese ale I.S.J. şi M.E.N (corespondenţa).

IV. COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ
1. proiecte şi programe realizate de elevii clasei;
2. activităţi deosebite susţinute în cadrul grupului (clasei) la nivel local sau regional;
3. premii şi distincţii obţinute de elevii clasei la diferite concursuri;
4. programul anual (semestrial) al activităţilor extraşcolare ale clasei.

V. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ
1. documente care atestă participarea dirigintelui la diferite cursuri de formare continuă;
2. oferta de formare a CCD pentru profesorii-diriginţi;
3. materiale prezentate de diriginte la sesiuni de comunicări, simpozioane etc.;
4. referate, portofolii, etc. individuale susţinute în cadrul comisiei;
5. publicaţii, inovaţii în domeniul educaiei şcolare (eventual copii după primele pagini);
6. alte materiale personale pe suport de hârtie sau în format electronic.