Portofoliul profesorului de Geografie

Portofoliul cadrului didactic – disciplina geografie

An şcolar 2012 – 2013

A. Proiectare / evidenţă/ evaluare:

A.1. Proiectare:

• Planificare anuală;

• Proiectarea unităţilor de învăţare;

• Programe şcolare pentru discipline opţionale noi;

• Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de  performanţă;

• Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare;

• Crearea de softuri educaţionale în specialitate.

 

A.2. Evidenţă:

• Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport  cu standardele  curriculare de performanţă;

• Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile de profil/olimpiade, alte concursuri;

• Rezultate la examene naţionale;

• Rezultatele evaluării predictive;

• Rezultatele evaluărilor periodice;

• Graficul de desfăşurare a tezelor semestriale;

• Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului A.E.L. în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare;

• Evidenta elevilor capabili de performanţă ;

• Evidenţa elevilor care prezintă dificultăţi în învăţare ;

• Orarul săptămânal şi al pregătirilor suplimentare;

• Subiecte la teze semestriale (unde este cazul);

• Fişa de autoevaluare pentru obţinerea calificativului anual.

 

A.3. Instrumente de evaluare şi notare:

• Chestionare;

• Tipuri diferite de itemi de evaluare;

• Grile;

• Teste, etc.

 

A.4. Resurse materiale proprii:

• Cărţi, culegeri, texte, teste, etc.;

• CD-uri, DVD-uri, casete video, casete audio, folii retroproiector, etc.;

• Atragerea de finanţări pentru activităţi în  specialitate.

 

A.5. Documente curriculare necesare:

• Programe şcolare ;

• Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare ;

• Precizări metodologice cu privire la predarea disciplinei geografie (M.E.C.T.S., I.S.J.);

• Programele de examene naţionale;

• Subiectele pentru examene naţionale.

 

A.6. Activităţi extracurriculare desfăşurate în cadrul specialităţii:

• Mese rotunde, dezbateri, întâlniri;

• Excursii, drumeţii;

• Activităţi desfăşurate în vederea realizării echităţii în educaţie.

 

B. Dezvoltare profesională şi  carieră:

 

B.1. Perfecţionare ştiinţifică:

• Definitivat, grade didactice, doctorat ;

• Cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară;

• Participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane ;

• Participare cu referate la cercurile pedagogice ;

• Cercetare ştiinţifică.

 

B.2. Perfecţionare metodică:

• Definitivat, grade didactice, doctorat ;

• Cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară;

• Participări la sesiuni de referate, mese  rotunde, simpozioane;

• Participare cu referate la cercurile pedagogice;

• Cercetare ştiinţifică.      

 

B.3. Activitate publicistică:

• Articole în diverse publicaţii;

• Cărţi în domeniul educaţional;

• Caiete metodice / ghiduri metodologice.

 

B.4. Documente privind calitatea de:

• Mentor;

• Formator local/ judeţean/ naţional;

• Propunător de subiecte la concursuri/ olimpiade/ examene naţionale;

• Membru în comisia de organizare a concursurilor/olimpiadelor/ examenelor naţionale;

• Însoţitor/ supraveghetor al elevilor la concursuri şi olimpiade  şcolare;

• Membru în Comisia naţională de specialitate/ comisii de lucru ale I.Ş.J./M.E.C.T.S.   (contribuţii la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/

ghiduri, manuale şcolare, auxiliare didactice, etc.)

• Coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliul consultativ al inspectorului de specialitate;

• Îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie  al revistelor de specialitate;

• Evaluator manuale;

• Membru în comisii ştiinţifice.

 

B.5. Participarea la proiecte şi parteneriate:

• Rezultatele comunicării cu părinţii şi autorităţile locale concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile, a comportamentelor marginale;

• Proiecte de parteneriat educaţional: local/judeţean/naţional/ internaţional;

• Proiecte în cadrul programelor de reformă coordonate de I.Ş.J./M.E.C.T.S.;

• Coordonarea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară;

• Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale;

• Realizări în educaţia adulţilor şi reconversia profesională.

 

B.6. Premii şi recompense:

• Scrisori de mulţumire, diplome, ordine, medalii acordate de M.E.C.T.S./Guvernul/Preşedinţia României , alte instituţii centrale;

•  Gradaţii de merit, scrisori de mulţumire;

• Diplome acordate la nivel local şi judeţean.