Portofoliul profesorului de Educație fizică și sport

 • Decizia de numire (titularizare, suplinire) (în copie);
 • Fişa postului;
 • Curriculum Vitae;
 • Încadrare: clase, orar – inclusiv programul suplimentar;
 • Documente de activitate curriculară, extracurriculară și extrașcolară (programe şcolare în uz, ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare; precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii; programe ale examenelor naţionale; programe şcolare pentru discipline opţionale, regulament și precizări ale organizării și desfășurării concursurilor școlare, rezultate);
 • Documente de proiectare didactică: graficul anual de eşalonare a unităţilor de învăţare, planurile calendaristice semestriale; proiectarea unităţilor de învățare; proiect de lecție, fişele individuale ale elevilor;
 • Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă;
 • Instrumente de lucru şi de evaluare : teste sumative, predictive şi altele; rezultatele la concursurile şcolare ( ONSS) zonale şi naţionale; rezultatele evaluării predictive; rezultatele evaluărilor periodice și finale;
 • Cursuri opţionale – programa, suport de curs, materiale auxiliare;
 • Lista mijloacelor didactice din dotare;
 • Evidenţa elevilor înscrişi la CSS –uri şi rezultatele lor;
 • Documente privind calitatea de expert în educație, mentor, formator local/ judeţean/ naţional; coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al I.S.J./I.S.M.B.; îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie  al revistelor de specialitate; evaluator manuale; membru în comisii ştiinţifice;
 • Calificativul acordat de către C A al unităţii şcolare (copie).

Varianta ISJ Bacău