Portofoliul cadrului didactic

I.  PROIECTARE / EVIDENŢĂ/ EVALUARE
1. PROIECTARE
a) Planificare anuală ;
b) Proiectarea unităţilor de învăţare ;
c) Programe şcolare pentru discipline opţionale noi;
d)  Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă ;
e) Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi in învăţare;
f) Crearea de softuri educaţionale în specialitate.
2. EVIDENTA
a)  Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă;
b)  Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile de profil/ olimpiade, alte concursuri;
c)  Rezultate la examene naţionale ;
d)  Rezultatele evaluării predictive ;
e)  Rezultatele evaluărilor periodice ;
f)  Graficul de desfăşurare a tezelor semestriale ;
g)  Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei   prin utilizarea programului A.E.L. în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare;
h)  Evidenta elevilor capabili de performanta ;
i)  Evidenta elevilor care prezintă dificultăţi in învăţare ;
j)  Orarul saptamanal si al pregatirilor suplimentare;
k)  Subiecte la teze semestriale (unde este cazul);
l)  Fisa de autoevaluare pentru obtinerea calificativului anual;
3. INSTRUMENTE DE EVALUARE SI NOTARE
a)  chestionare
b)  tipuri diferite de itemi de evaluare;
c)   grile ;
d)  teste, etc. ;
4. RESURSE MATERIALE PROPRII (liste)
a) cărţi, almanahuri, culegeri, texte, teste, etc. ;
b) dischete, CD-uri, DVD-uri, casete video, casete audio, folii retroproiector, etc. ;
c) atragerea de finanţări pentru activităţi în specialitate;
5.DOCUMENTE CURRICULARE NECESARE
a) Programe şcolare ;
b) Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare ;
c) Precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii ( M.Ed.C., I.S.J. ) ;
d) Programele de examene naţionale ;
e) Subiectele pentru examene naţionale.
6. ACTIVITATI EXTRACURRICULARE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL SPECIALITĂŢII:
a) mese rotunde, dezbateri, întâlniri ;
b) excursii, drumeţii ;
c) activităţi desfăşurate în vederea realizării echităţii în educaţie.

II.  DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI ÎNAINTARE   ÎN  CARIERĂ
1. PERFECTIONARE METODICA
a)  definitivat, grade didactice, doctorat ;
b)  cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară;
c)  participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane ;
d)  participare cu referate la cercurile pedagogice ;
e)  cercetare ştiinţifică.
2. ACTIVITATE PUBLICISTICA
a)  articole in diverse publicaţii ;
b)  cărţi in domeniul educaţional;
c)  caiete metodice / ghiduri metodologice ;
3. DOCUMENTE PRIVIND CALITATEA DE :
a) mentor ;
b) tutore;
c) formator local/ judeţean/ naţional;
d) propunător de subiecte la concursuri/ olimpiade/ examene naţionale;
e) membru în comisia de organizare a concursurilor/ olimpiadelor/ examenelor naţionale;
f) însoţitor/ supraveghetor al elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare;
g) membru în Comisia naţională de specialitate/ comisii de  lucru ale I.Ş.J./ M.Ed. C.( contribuţii la elaborarea de  programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ ghiduri, manuale şcolare, auxiliare didactice, etc.)
h) coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al inspectorului de specialitate;
i) îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie al revistelor de specialitate;
j) evaluator manuale;
k) membru în comisii ştiinţifice;
4. PARTICIPAREA LA PROIECTE ŞI PARTENERIATE:
a) rezultatele comunicării cu părinţii şi autorităţile locale concretizate în reducerea abandonului şcolar a delicvenţei juvenile, a comportamentelor marginale
b) proiecte de parteneriat educaţional: local/ judeţean / naţional / internaţional;
c) proiecte în cadrul programelor de reformă coordonate de I.Ş.J./ M.Ed.C.;
d) coordonarea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară;
e) integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale;realizări în educaţia adulţilor şi reconversia profesională.
5. PREMII ŞI RECOMPENSE:
a) scrisori de mulţumire, diplome, ordine, medalii acordate de M.Ed. C., Guvernul/ Preşedinţia României, alte instituţii centrale;
b) salarii de merit, gradaţii de merit, scrisori de mulţumire, diplome acordate la nivel local şi judeţean.