Lista documentelor solicitate de ARACIP

Documentele solicitate de ARACIP unităților de învățământ preuniversitar în diferite etape ale evaluării externe, conform legislației specifice a calității:

1. Actul constitutiv al furnizorului de educație.

2. Statutul furnizorului de educație.

3. Hotărâre judecătorească de înființare a furnizorului de educație.

4. Codul de identitate fiscală (CIF) al furnizorului de educație.

5. Documente de deținere/utilizare a spațiilor școlare.

6. Documente de deținere/utilizare a bazei materiale.

7. Proiectul de dezvoltare instituțională – PDI/ plan de acțiune al școlii – PAS.

8. Planuri operaționale.

9. Oferta educațională.

10. Lista dotărilor disponibile.

11. Lista cu fondul de carte propriu.

12. Stat de funcții.

13. Regulamentul de ordine interioară.

14. Lista protocoalelor, acordurilor de colaborare și a parteneriatelor încheiate de unitatea de învățământ, pe ultimul ciclu de învățământ / Protocoalele de colaborare cu diferite instituții, Parteneriate cu unități de învățământ similare din țară și străinătate

15. Contract educațional.

16. Situațiile privind rezultatele elevilor la examenele de finalizare a studiilor, performanțele obținute la concursuri și olimpiade școlare, respectiv situațiile prvind inserția absolvenților pe piața forței de muncă, după caz.

17. Oferta curriculară.

18. Lista obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe aflate în proprietatea unității de învățământ.

19. Lista planurilor de învățământ și a programelor școlare.

20. Lista cadrelor didactice.

21. Declarația-angajament a fiecărui cadru didactic care urmează să desfășoare activități de învățământ în unitatea școlară respectivă.

22. Acte privind inspecțiile și controalele efectuate în unitatea de învățământ pe ultimul ciclu de învățământ, conform registrului de procese-verbale de inspecții.

23. Autorizația sanitară de funcționare, vizată pe anul în curs.

24. Aviz PSI, dacă este cazul, conform legislației în vigoare.

25. Autorizația de funcționare din punct de vedere al sănătății și securității în muncă.

26. Regulamentul CEAC.

27. Decizie privind desemnarea membrilor CEAC.

28. Strategia CEAC.

29. Raportul anual de evaluare internă a calității – RAEI.

30. Proceduri operaționale care să susțină Sistemul de control intern/ managerial.

31. Proceduri de autoevaluare instituțională.

32. Proceduri de evaluare sistematică a așteptărilor educabililor, părinților și altor beneficiari relevanți.

33. Proceduri de evaluare sistematică a satisfacției personalului.

34. Proceduri de comunicare inetrnă, decizie și raportare.

35. Proceduri de identificare și de prevenire a perturbărilor majore.

36. Proceduri de control al documentelor și al înregistrărilor.

37. Proceduri de colectare regulată a feed-back-ului din partea elevilor și a altor factori interesați interni și externi.

38. Instrumente de monitorizare și evaluare internă specifice unității de învățământ (ghiduri de interviu, chestionare, instrumente de analiză cantitativă și calitativă).

39. DOcumente privind progresul în dotarea cu echipamente, materiale, manuale, auxiliarele curriculare, biblioteca/centrul de documentare și informare (CDI).

40. Evidența activității de perfecționare și formare continuă a personalului/ participarea cadrelor didactice la programe și activități de dezvoltare profesională.

41. Portofolii de progres ale elevilor (fișe/ documente de evaluare. indicatori de performanță, lucrări/teste/ produse ale activității).

42. Portofoliile cadrelor didactice (planificări calendaristice, proiectele activităților de învățare, lista manualelor și a auxiliarelor curriculare utilizate, instrumente de evaluare pentru elevi, seturi de bareme de notare a testelor/ lucrărilor elevilor).

43. Procedură privind accesul la informațiile de interes public.

44. Formulare tip – Cerere, solicitare informații de interes public; Reclamație administrativă; răspuns la cerere; răspuns la reclamație administrativă.

45. Registru pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public.

46. Contracte de muncă.

47. Decizii de numire pe post.

48. Fișe de post.

49. Fișe anuale de evaluare a activității.

50. Decizii de încetare a raporturilor contractuale.

51. REVISAL (partea care poate fi imprimată).

52. Scheme orare pe nivel de studiu.

53. Orarul unității de învățământ.

54. Planul de școlarizare.

55. Registrul de procese-verbale.

56. Documente școlare.

57. Acte de studii.

58. Graficul activităților extracurriculare.

59. Organigrama.