Lista documentelor manageriale verificate la evaluarea activității directorului

 1. Documente de proiectare

– planul de dezvoltare instituțională

– oferta educațională

– planul managerial anual

– programe manageriale semestriale

– statul de funcții

– bugetul de venituri și cheltuieli

– proceduri operaționale

 1. Documente de evidență

– contract managerial/ordin/ decizie de numire/ fișa postului

– organigrama unității școlare

– regulamentul de ordine interioară

– dosarul cu ordine, instrucțiuni, regulamente etc., actualizat pentru anul școlar în curs

– graficul de control al directorului (pe domenii de activitate)

– caietul de asistențe la ore

– registrul de decizii, dispoziții, note de serviciu (legalitatea deciziilor – elaborare, fundamentare) și legalitatea constituirii comisiilor/catedrelor

– graficul serviciului pe școală

– schema orară

– criterii de evaluare a activității personalului didactic în vederea acordării calificativelor anuale

– planul de școlarizare

– dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare și control/ programe operative săptămânale

– dosar privind protecția muncii

– dosar privind protecția în situații de urgență

– dosar cu rapoarte anuale privind starea învățământului

– evidența elevilor sancționați, cu note scăzute la purtare, corigenți, repetenți

– programe de cooperare și parteneriate

– caiete statistice

– nivelul cantitativ și calitativ al bazei didactico-materiale

– planificarea și evidența concediilor

– promovarea imaginii instituției

 1. Documentele Consiliului profesoral

– tematica și graficul ședințelor Consiliului profesoral

– registrul de procese verbale

– materiale prezentate (conform tematicii): rapoarte de analiză a activității, semestriale și anuale; proiecte curriculare care se dezvoltă în școală; raportul directorului prezentat în CP

 1. Documentele Consiliului de administrație

– tematica și graficul ședințelor Consiliului de administrație

– componența CA și repartizarea pe responsabilități

– componența comisiilor de lucru

– registrul de procese verbale; dosarul cu materialele prezentate

– existența și discutarea fișelor de evaluare a cadrelor didactice și personalului auxiliar, evidența calificativelor anuale (prin punctaj și calificativ acordat)

– dosarul cu evaluările periodice ale parcurgerii materiei și evaluarea ritmică a elevilor

– raportul directorului prezentat în CA

 1. Documentele CEAC

– legislație, ghiduri, standarde de evaluare

– regulamente, strategie

– proceduri

– componența comisiei, decizia de constituire

– documente de evaluare și asigurare a calității

– raport de evaluare internă

 1. Documentele comisiilor/catedrelor

– membrii, date personale, atribuții etc.

– programe manageriale anuale și semestriale

– graficul activităților metodice

– baza materială; graficul de utilizare a laboratoarelor, cabinetelor, sălilor

– lista cu elevii capabili de performanță

– rezultate la concursuri, olimpiade

– program de pregătire pentru: elevii performanți, recuperare, examene

– materiale prezentate în ședințele comisiei/catedrei

– dosar cu propunerile pentru oferta educațională; programe școlare avizate

– instrumente de evaluare și notare; bareme minimale

– rezultate la evaluarea inițială și finală

– rapoarte privind analizarea periodică a rezultatelor școlare

– monitorizarea parcurgerii programelor școlare

– evaluarea membrilor catedrei/comisiei și propunerile pentru calificativele anuale

– rapoarte semestriale și anuale asupra activității comisiei/catedrei

– fișele postului

 1. Documentele coordonatorului de proiecte și programe educative

– planul managerial

– programul activităților extrașcolare

– proiectarea activităților la nivelul comisiei diriginților

 1. Documentele Consiliului clasei

– componența

– procese verbale ale ședințelor de lucru

– rapoarte de analiză a activității

 1. Documentele Consiliului elevilor

– componența

– programe, regulament

– raport de analiză a activității

 1. Documentele Consiliului reprezentativ al părinților

– componența

– programe, regulament

– procese verbale de la ședințele cu părinții

– raport de analiză a activității

 1. Documente privind perfecționarea cadrelor didactice

– programe de perfecționare

– evidența perfecționării

– decizia de numire a responsabilului cu perfecționarea

 1. Documentele cadrelor didactice privind proiectarea și evaluare

– proiectarea anuală

– planificări calendaristice semestriale

– proiecte ale unităților de învățare

– sisteme/instrumente de evaluare

 1. Documentele laboranților

– program de activitate semestrială

– raport anual

 1. Documentele bibliotecarei

– program de activitate anuală/semestrială

– registrul de organizare a fondului de carte

– evidența activităților

– registrul de evidență a cititorului/ fișe de cititor

 1. Documentele compartimentului contabilitate

– bugetul de venituri și cheltuieli

– evidența fondurilor extrabugetare

– derularea programului ”lapte și corn” etc.

– modul de efectuare a inventarierii, casării etc.