Informare FSE ,,Spiru Haret”

Urmare a solicitărilor Federației Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET” referitoare la punerea în aplicare a dispozițiilor Legii educației naționale nr. 1/2011, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2014, în data de 03.09.2014, cu începere de la ora 17:30, a avut loc videoconferința ministrului educației naționale cu inspectorii școlari generali.

În cadrul videoconferinței, domnul ministru Remus Pricopie a dispus următoarele:
1. dispozițiile art. 262 alin. (4), referitoare la reducerea cu 2 ore a normei didactice pentru personalul didactic de predare din învățământul secundar și terțiar non-universitar, din învățământul special, precum și pentru personalul de instruire practică, cu vechime în învățământ peste 25 de ani și gradul didactic I, se aplică fără condiționări suplimentare textului de lege;
2. dispozițiile art. 284, referitoare la pensionarea cadrelor didactice sunt de asemenea aplicabile, deciziile de încetare a contractelor individuale de muncă fiind emise cu data de 01.09.2014;
3. inspectorii școlari generali și directorii unităților de învățământ trebuie să aibă o atitudine echidistantă față de organizațiile sindicale;
4. până la data de 12.09.2014, inspectorii școlari generali trebuie să organizeze întâlniri separate și de grup cu reprezentanții organizațiilor sindicale, în cadrul cărora să discute problemele învățământului din județ/Municipiul București.

Videoconferința a fost urmată, la ora 18:30, de o întâlnire a ministrului educației naționale cu președinții federațiilor sindicale reprezentative, în cadrul căreia au fost puse în discuție o serie de probleme ridicate de federația noastră. În urma discuțiilor au rezultat următoarele:
1. în cursul săptămânii viitoare, va avea loc o întâlnire a reprezentanților Ministerului Educației Naționale cu cei ai federațiilor sindicale reprezentative, în cadrul căreia se vor identifica problemele de soluționat la acest început de an școlar;
2. tot în cursul săptămânii viitoare se vor întruni comisiile tehnice pentru discutarea proiectelor Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar și Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
3. la rectificarea bugetară se vor asigura în totalitate sumele necesare plății salariilor și tranșelor din sentințele judecătorești;
4. cel târziu până la sfârșitul lunii noiembrie, se va acorda cadrelor didactice, din fonduri structurale, echivalentul în lei al sumei de 150 euro, pentru pregătirea anului școlar;
5. s-au identificat soluții pentru salarizarea personalului nedidactic, care ne vor fi aduse la cunoștință în perioada imediat următoare.

În plus, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a solicitat din nou:
1. să se revină asupra recomandării ministerului ca directorii unităților de învățământ preșcolar să nu mai fie și profesori metodiști – ministrul educației urmează să analizeze situația creată;
2. emiterea unei circulare prin care să se dispună decontarea obligatorie a navetei în integralitate; ni s-a comunicat că Ministerul Educației Naționale intenționează să preia plata decontării navetei, în anumite cuantumuri.

Cu deosebită stimă,
PREȘEDINTE
Prof. Marius Ovidiu NISTOR