Forme de organizare a perfecționării/formării continue a personalului didactic

EXTRAS DIN METODOLOGIA FORMĂRII CONTINUE A PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (ANEXA LA OM NR. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare)

Art. 75 – (1) Modalităţile principale de organizare a formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar sunt:
a) activităţile metodico-stiinţifice si psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi, respectiv comisii metodice, catedre si cercuri pedagogice;
b) sesiunile metodico-stiinţifice de comunicări, simpozioane si schimburi de experienţă pe probleme de specialitate si psihopedagogice;
c) stagiile periodice de informare stiinţifică de specialitate si în domeniul stiinţelor educaţiei
d) cursurile organizate de societăţi stiinţifice si alte organizaţii profesionale ale personalului didactic;
e) cursurile de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice si psihopedagogice;
f) cursurile de formare în vederea dobândirii de noi competenţe şi calităţi/funcţii, conform standardelor de pregătire specifice;
g) cursurile de pregătire a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice;
h) cursurile de pregătire si perfecţionare pentru personalul de conducere, de îndrumare si de control, potrivit unor programe specifice;
i) bursele de perfecţionare si stagiile de studiu si documentare, realizate în ţară si în străinătate;
j) cursurile postuniversitare de specializare;
k) studiile universitare de masterat pentru cadrele didactice care au absolvit cu diplomă de licenţă studii universitare cu durata de 4 ani;
l) programe postuniversitare;
m) studiile universitare de doctorat;
n) dobândirea de noi specializări didactice, diferite de specializarea/specializarea curentă/e
Art. 80 Evaluarea formării continue se efectuează prin:
a) Acumularea de credite profesionale transferabile
b) Validarea competenţelor obţinute în activitatea didactică cuprinse în fişele anuale de evaluare a personalului didactic, în rapoartele de inspecţie şi asistenţă la oră
c) Punctarea portofoliului

Condiţia participării periodice la programe de perfecţionare şi implicit acumularea a 90 de credite profesionale transferabile, se consideră integral îndeplinită, în situaţiile prevăzute de art. 82 din metodologia de formare continua, respectiv situaţiile reglementate prin OMECTS nr. 5562/2011.