Fișa de atribuții a responsabilului cu perfecționarea/formarea continuă

Responsabilul cu perfecţionarea/formarea continuă este persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ să gestioneze activitatea de perfecţionare/formare continuă a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ.

Pe întreaga perioadă în care îndeplineşte această funcţie, colaborează cu directorul unităţii de învăţământ, cadrele didactice din unitate, membrii Comisiei pentru perfecţionare/ formare continuă a cadrelor didactice, stabilită la nivelul şcolii şi inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ.

Activitatea responsabilului cu perfecţionarea/formarea continuă va fi centrată pe următoarele coordonate:

 • Informare
 • Organizare/coordonare
 • Consiliere/consultanţă
 • Formare
 • Monitorizare
 • Evaluare

INFORMARE

 1. Se documentează privind legislaţia în vigoare referitoare la perfecţionarea/ formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 2. Accesibilizează şi facilitează accesul la informaţie pentru toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ
 3. Consultă zilnic site-ul ISJ- pagina inspectorului pentru perfecţionare şi informează personalul didactic din şcoală cu privire la noutăţile apărute pe site, concomitent cu recomandarea consultării site-ului de către toate cadrele didactice
 4. Diseminează toate informaţiile din domeniu referitoare la perfecţionarea/ formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 5. Organizează la nivelul unităţii de învăţământ un punct de informare unde se va găsi toată legislaţia în vigoare privind perfecţionarea/ formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, calendarul activităţilor de perfecţionare prin grade didactice şi examenul naţional de definitivat, pentru anul şcolar în curs, precum şi toate documentele referitoare la perfecţionarea/ formarea continuă a cadrelor didactice, transmise de către ISJ şcolii sau postate pe site- pagina inspectorului cu perfecţionarea, CCD( Oferta CCD cursuri formare continuă pentru anul şcolar în curs etc.)
 6. Informează cadrele didactice din unitatea de învăţământ privind informaţiile pe care trebuie să le transmită comisiei pentru perfecţionare/formare continuă din şcoală
 7. Realizează informări asupra activităţilor de perfecţionare/ formare continuă a cadrelor didactice în cadrul CP şi CA din şcoală
 8. Întocmeşte rapoarte referitoare la domeniul de responsabilitate către inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ şi echipa managerială a instituţiei de învăţământ, spre informarea acestora privind activitatea de perfecţionare/ formarea continuă a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ
 9. Întocmeşte diferite tipuri de statistici solicitate de ISJ Bacău sau MEN, referitoare la activitatea de perfecţionare/formare continuă şi transmite, în timp util inspectoratului şcolar, împreună cu directorul unităţii de învăţământ statisticile întocmite.

ORGANIZARE/ COORDONARE

 1. Alcătuieşte baza de date privind situaţia perfecţionării prin grade didactice şi alte modalităţi de perfecţionarea/ formarea continuă, perfecţionarea o dată la 5 ani( cu respectarea metodologiei de formare continuă) şi cursuri de formare continuă a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ
 2. Organizează şi coordonează participarea personalului didactic din unitatea de învăţământ la activităţile de formare continuă organizate la diferite niveluri ( ISJ, CCD, universităţi, colegii etc.) în conformitate cu prevederile Legii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar ( Anexa la OMECTS nr.5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare), ale OMECTS nr.5562/2011 şi ale Calendarului perfecţionării prin grade didactice, respectiv a Calendarului activităţilor pentru examenul de definitivare în învăţământ, pentru sesiunea curentă, precum şi a Calendarului activităţilor pentru fiecare tip de grad didactic, elaborat la nivelul ISJ, pentru anul şcolar curent
 3. Întocmeşte pentru fiecare cadru didactic, o Fişă individuală de formare continuă ( model postat pe site-perfectionare) , fişă care va fi actualizată anual şi va fi inclusă în dosarul Comisiei pentru perfecţionare/ formare continuă a cadrelor didactice, constituită la nivelul şcolii
 4. Organizează şi conduce reuniuni/ateliere de lucru/lecţii/activităţi demonstrative pe teme profesionale în cadrul catedrelor/comisiilor metodice etc.
 5. Organizează şi coordonează activităţi de diseminare a cunoştinţelor, metodelor şi practicilor pedagogice dobândite de profesori prin participarea la stagii de formare continuă, burse de studiu în ţară şi străinătate (aceste activităţi vor fi consemnate şi în rapoartele realizate periodic la solicitarea ISJ sau echipei manageriale din şcoală
 6. Sprijină echipa managerială din unitatea de învăţământ în desfăşurarea unor acţiuni de analiză, identificare şi stabilire a nevoii de formare a personalului didactic din şcoală (informaţiile legate de nevoile de formare identificate şi stabilite la nivelul unităţii de învăţământ vor fi aduse la cunoştinţa CCD şi consemnate în rapoartele de activitate)
 7. Coordonează, la solicitarea conducerii şcolii, monitorizarea impactului produs de programele de formare continuă asupra calităţii educaţiei
 8. Promovează la nivelul şcolii, împreună cu echipa managerială, oferta CCD cuprinzând cursurile de formare continuă pentru anul şcolar în curs, orientând cadrele didactice spre acele cursuri de formare care vin în întâmpinarea nevoilor de formare identificate la nivelul şcolii, în vederea asigurării calităţii educaţiei
 9. Coordonează şi monitorizează, împreună cu echipa managerială a şcolii, activitatea catedrelor/comisiilor metodice din cadrul unităţii de învăţământ

CONSILIERE/ CONSULTANŢĂ

 1. Consiliază cadrele didactice din şcoală pe probleme de perfecţionare/ formare continuă şi colaborează cu echipa managerială a şcolii pe această problematică
 2. Solicită consiliere/consultanţă, atunci când consideră necesar, inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ
 3. Facilitează comunicarea intercolegială la nivelul şcolii, formarea şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale specifice, relaţionarea şcolii cu alte instituţii şi organizaţii, cu scopul asigurării unei imagini pozitive a şcolii în comunitate şi la nivelul judeţului
 4. Deprinde şi foloseşte tehnica observării şi analizei lecţiilor/ activităţilor susţinute de cadrele didactice, cu scopul îmbunătăţirii procesului de predare/învăţare/evaluare, prin consiliere colegială

FORMARE

 1. Participă la activităţile de perfecţionare/formare continuă organizate la diferite niveluri- ISJ, CCD, universităţi, colegii, asociaţii sau ONG-uri ce au ca scop îmbunătăţirea perfecţionarii/formării continue a cadrelor didactice
 2. Realizează, în colaborare cu echipa managerială, activităţi de diseminare a informaţiilor primate în cadrul cursurilor de formare continuă, instruirilor, întâlnirilor organizate de diferite instituţii abilitate în domeniu

MONITORIZARE

 1. Realizează, împreună cu echipa managerială a şcolii, monitorizarea participării cadrelor didactice la activităţile de perfecţionare/formare continuă organizate la nivelul unităţii şcolare
 2. Monitorizează, împreună cu echipa managerială a şcolii, activităţile desfăşurate la nivelul şcolii în scopul promovării bunelor practici
 3. Monitorizează, împreună cu echipa managerială a şcolii, parcursul în vederea perfecţionării prin grade didactice pentru tot personalul didactic din unitatea de învăţământ şi înformează, în scris, inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ privind cadrele didactice care nu mai îndeplinesc condiţiile legale pentru obţinerea gradelor didactice ( de vechime, concedii fără plată, concedii creştere copil, sancţiuni, calificativ necorespunzător etc.)

EVALUARE

 1. Realizează, împreună cu echipa managerială a şcolii, evaluarea activităţii de perfecţionare/ formare continuă :
  – de proces- pentru programele de perfecţionare/ formare continuă aflate în derulare la nivelul unităţii de învăţământ
  – de produs, pentru produsele finale ale formării continue, reflectate în activitatea didactică
  – de valorizare a bunelor practici
 2. Popularizează rezultatele evaluării realizată, la nivelul colectivului didactic, în cadrul CA şi CP, în vederea identificării unor soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii de perfecţionare/ formare continuă şi a calităţii educaţiei la nivelul unităţii de învăţământ

Model preluat de la ISJ Bacău

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close