Documentele responsabilului cu perfectionarea profesionala

Menţionăm că la acordarea calificativelor anuale se va ţine seama şi de următoarele aspecte:
–    preocuparea cadrelor didactice pentru perfecţionare, pentru a fi la curent cu cercetările din domeniul teoriilor învăţării;
–    experimentarea a noi forme şi metode de instruire;
–    îndrumarea elevilor spre obţinerea de performanţe la nivelul real al posibilităţilor lor;
–    urmărirea comportamentului elevilor şi după absolvirea şcolii, pentru ca în funcţie de constatări, cadrele didactice  să-şi îmbunătăţească activitatea.

Documentele responsabilului cu perfecţionarea profesională (orientativ):
–    oferta de cursuri elaborată de CCD;
–    buletine informative periodice ale CCD;
–    circulare şi adrese ale ISJ, informaţii preluate de pe site-ul ISJ vizând formarea continuă (inclusiv prin obţinerea definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice);
–    articole din presa locală şi centrală referitoare la formare;
–    graficul activităţilor de perfecţionare ce se vor desfăşura la nivelul şcolii în anul de învăţământ curent;
–    capitolul referitor la formare din planul managerial al şcolii;
–    planurile manageriale ale comisiilor metodice din şcoală;
–    oferta de formare la 5 ani a furnizorilor din ţară;
–    lista cadrelor didactice care trebuie să participe la formarea continuă la 5 ani în anul şcolar curent;
–    lista cadrelor didactice înscrise în anul şcolar curent la examenele de obţinere a definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I, precum şi un centralizator cuprinzând monitorizarea efectuării inspecţiilor curente şi a celor speciale;
–    lista formatorilor de la nivelul şcolii;
–    lista metodiştilor de la nivelul şcolii;
–    lista cadrelor didactice-mentori (pentru practica pedagogică) de la nivelul şcolii;
–    centralizator cuprinzând cadrele didactice care au participat la diverse stagii de formare în şcoală şi în afara ei (cu menţionarea tematicii cursului, a perioadei şi a competenţelor dobândite);
–    model orientativ cu privire la conţinutul portofoliului cadrului didactic;
–    fişe de asistenţă la lecţie (modele), alte instrumente de lucru;
–    listă de referate, comunicări etc. elaborate şi susţinute de cadrele didactice din şcoală cu diverse prilejuri (colocvii, sesiuni, cercuri pedagogice, mese rotunde, dezbateri, consilii profesorale, lectorate cu părinţii ş.a.); materialele propriu-zise vor fi înregistrate şi păstrate în biblioteca unităţii şcolare sau la CDI;
–    decupaje din presă referitoare la acţiunile de formare desfăşurate în şcoală;
–    lucrări de referinţă.