Documentele managerului grădiniței – ISJ Alba

 • Planul de dezvoltare a institutiei
 • Planul operational anual
 • Raportul de evaluare interna privind calitatea educatiei(REAI)
 • Raportul general privind starea si calitatea invatamantului in unitatea scolara (include si evaluarile finale ale cadrelor didactice)
 • Registru pv CP cu anexe rapoarte, informari, tabele, liste, memorii, sesizari, etc si tematica CP(inregistrat si numerotat)
 • Registru pv CA cu anexe, etc si tematica CA(inregistrat si numerotat)
 • Registru decizii si note interne
 • Registru procese verbale si pentru comisia metodica
 • Registru inventar
 • Registru cu fondul de carte
 • Registru de inspectii
 • Registru de intrari iesiri
 • Decizii
 • Organigrama unitatii
 • Planul de incadrare si Statul de functii
 • Fisa postului
 • Condica de prezenta
 • ROI
 • Dosar cu legi, ordine, regulamente
 • Dosar SSM si SSI
 • DOSAR SCMI (Sistemul de control intern managerial)
 • Planul de scolarizare
 • Planurile de invatamant
 • Orarul unitatii
 • Oferta educationala a unitatii scolare
 • Programele de optionale
 • Cataloage
 • Caietul de asistente al directorului (cu graficul de control si fisele de evaluare)
 • Dosarele comisiilor pe unitate (decizii, raporte de activitate pe anul scolar anterior si programele de activitate pe anul scolar in curs – dezbatute si aprobate in CP, grafic si tematica aprobate de director, cadrele didactice au depus planificari anuale si semestriale vizate de director)
 • Dosare personale cadre didactice
 • Perfectionarea cadrelor didactice