Documentele consilierului educativ, 2014-2015

 1. Fişa postului – operaţionalizată (aviz de la C.A.)
 2. Curriculum vitae
 3. Banca de date: norme, instrucţiuni regulamente, programe, proiecte educative naţionale, planuri cadru consiliere/dirigenţie, proiecte de lecţii, curriculum școlar, planificări didactice pe clase (avizate), documente privind evaluarea elevilor şi a profesorilor, programe şcolare, ghiduri şi materiale auxiliare, încadrarea cadrelor didactice.
 4. Rapoarte periodice: semestriale, anuale (vizate de C.A., consiliul profesoral)
 5. Planuri manageriale: anuale, semestriale (aviz C.A.)
 6. Graficul inspecţiei la orele de dirigenţie
 7. Consiliul consultativ al activităţii educative şcolare şi extraşcolare din şcoală(diriginţi, coordonatori proiecte şi programe, cadre didactice , învăţători, psihologul şcolar, elevi, părinţi)
 8. Contribuţii personale în cercetarea ameliorativă a problematicii postului
 9. Situaţia acţiunilor metodice şi de perfecţionare organizate cu cadrele didactice în colaborare cu diferite instituţii
 10. Rezultate deosebite ale elevilor şi cadrelor didactice obţinute la concursuri, festivaluri etc.;
 11. Calendarul proiectelor educative la nivel naţional; la nivel de şcoală
 12. Evidenţa documentelor specifice primite de la I.S.J.
 13. Proiecte şi programe în parteneriat
 14. Consiliul elevilor la nivel de şcoală
 15. Comitetul de părinţi la nivel de şcoală
 16. Orar-dirigenţie
 17. Programul activităţii educative extraşcolare
 18. Dotări/bază materială