Control tematic: Monitorizarea unităților de învățământ privind organizarea în condiții optime a activității manageriale

Control tematic: Monitorizarea unităților de învățământ privind organizarea în condiții optime a activității manageriale

Obiective:

a. Verificarea încheierii situației școlare în anul școlar anterior

– completarea documentelor școlare finale după examenele de corigență/diferențe: cataloage, registre matricole, condica de prezență, validarea situației școlare la sfârșitul anului școlar;

– modul de evaluare a personalului didactic (acordarea calificativelor).

b. Verificarea modului de organizare a activității manageriale pentru anul școlar în curs:

– încadrarea cu personal didactic pe discipline (titulari, suplinitori, plata cu ora/cumul);

– existența fișei postului pentru toate categoriile de personal, actualizată și având precizate și atribuțiile individuale;

– existența raportului de activitate pentru anul școlar anterior;

– proiectarea activității didactice (respectarea planurilor cadru, întocmirea planului managerial la nivelul fiecărei comisii metodice/pe probleme, pe baza problemelor identificate în raportul de analiză a activității din anul școlar precedent, întocmirea planificării la fiecare disciplină de învățământ);

– proceduri;

– emiterea deciziilor pentru responsabilii comisiilor metodice/pe probleme, pentru secretarii CA și CP;

– respectarea schemei orare și definitivarea orarului școlii;

– efectivele reale din fiecare clasă;

– existența graficului și realizarea serviciului pe școală (profesori, elevi);

– stabilirea tematicii Consiliului de administrație;

– stabilirea tematicii Consiliului profesoral;

– situația autorizării sanitare; motivele neautorizării (inclusiv din cauza clasei pregătitoare), acolo unde este cazul;

– prelucrarea normelor de protecție și securitate a muncii;

– verificarea actualizării Regulamentului intern, cu precizările utilizării semnelor distinctive pentru fiecare unitate școlară (uniformă, eșarfă, insignă, cravată etc.);

– completarea documentelor școlare la începutul anului școlar: cataloage, condică; existența și înregistrarea opționalelor în documentele școlare.