Conținutul mapei CEAC

1 . Decizia de numire a Comisiei pentru Asigurarea Calităţii în anul şcolar curent

2 . Planul de Acţiune al Şcolii pentru Asigurarea Calităţii

3 . Raportul de autoevaluare a unităţii pentru anul şcolar anterior (dacă e cazul)

4 . Raportul de validare a unităţii pentru anul şcolar anterior (dacă e cazul)

5 . Planul de îmbunătăţire a punctelor slabe identificate în Raportul de autoevaluare

6 . Planul de Acţiune al Şcolii pentru Învăţământul Incluziv (dacă e cazul)

7 . Manualul pentru Asigurarea Calităţii (în format scris/electronic)

8 . Materiale tematice, întocmite de cadre didactice din unitate/din centrul de resurse/din ţară şi prezentate la diverse seminarii, conferinţe şi întruniri, la nivel local, regional şi naţional

9 . Stiluri de învăţare :

· chestionare aplicate elevilor

· lista de verificare pentru asigurarea corespondenţei stil de predare–stil de învăţare

· analize sintetice ale rezultatelor – la nivelul catedrelor

10 . Rapoarte de autoevaluare a activităţii catedrelor şi comisiei, semestriale şi anuale, precum şi copii ale proceselor-verbale ale Consiliului de Administraţie, în care sa analizat activitatea comisiei

11 . Liste de prezenţă/proceseverbale ale întrunirilor comisiei (şedinţe, diseminare, formare ş.a.)

12 . Fişe de observare a predării şi învăţării, completate în urma asistenţelor efectuate de responsabilul comisiei, directori, inspectori ( după caz ), pe catedre

13 . Rapoartele de monitorizare întocmite pentru fiecare perioadă de raportare şi transmise la CNDIPT/ISJ

14 . Rapoartele de analiză ale catedrelor, întocmite pentru fiecare perioadă de raportare

15 . Proiectele de lucru individuale/colective, iniţiate şi derulate în scopul reorganizării şi amenajării cabinetelor, laboratoarelor sau/şi atelierelor şcolare sau în scopul îmbunătăţirii calităţii procesului didactic

16 . Modele de portofolii – pentru fiecare catedră – ale profesorului şi ale elevilor

17 . Modele de materiale didactice şi informaţionale realizate/utilizate în procesul didactic

18 . Planuri de îmbunătăţire ale activităţii catedrelor, referitoare la :

· performanţa şcolară iniţială şi globală a elevilor

· activitatea didactică desfăşurată

19 . Învăţarea centrată pe elev – evidenţa lunară, la nivelul fiecărei catedre, a :

· lecţiilor interactive multimedia, în sistemul AEL, susţinute la nivelul fiecărei catedre (pentru raportarea lunară ISJ)

· lecţiilor interactive bazate pe utilizarea softului educaţional (tipul de soft, structura lecţiilor, fişe de evaluare a activităţii elevilor ş.a.)

20 . Modele de chestionare aplicate elevilor/profesorilor/cadrelor didactice auxiliare şi nedidactice/ părinţilor/ partenerilor economici şi sociali, la nivelul şcolii, local sau naţional, referitoare la asigurarea calităţii, însoţite de analiza şi sinteza rezultatelor acestora şi de măsurile luate pentru îmbunătăţirea performanţei elevilor şi a şcolii

21 . Rapoarte de colaborare cu alte comisii din unitate (Comisie pentru Educaţia Incluzivă, Comisia Diriginţilor, Comisia de Disciplină, Comisia pentru N.S.M şi P.S.I. ş.a.)

22 . Alte documente de interes