Continutul dosarului catedrei – comisiei metodice

1.    Componenţa nominală a catedrei (comisiei)
– numele şi prenumele cadrelor didactice
– studii
– vechime în învăţământ
– grade didactice
– ultimul an de perfecţionare (prin ce formă : grade , cursuri)
– clasele la care predă
2.    Program de activităţi pentru anul şcolar __________
I.  Obiectivele generale ale activităţii comisiei – luate din programa şcolară şi completate cu :
–  perfecţionare metodică, ştiinţifică, profesională
–  cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei şcolare
–  cunoaşterea programelor şi manualelor şcolare
–  studii interdisciplinare etc.
II.  Măsuri pentru realizarea obiectivelor generale :
– cunoaşterea şi aplicarea programelor şi manualelor şcolare
– proiectarea activităţii didactice
– parcurgerea ritmică şi integrală a programelor şcolare
– testarea cunoştinţelor elevilor la început de an (lacune şi corectarea lor)
– evaluări ritmice şi folosirea unei diversităţi de procedee
– recapitulări periodice şi finale (metode)
– pregătirea tezelor semestriale – propuneri de subiecte în catedră
– analize periodice
– selecţionarea elevilor pentru concursuri şcolare pe discipline şi meserii (stabilirea loturilor de elevi şi programe de pregătire)
– alte măsuri specifice disciplinei
III.  Măsuri pentru pregătirea profesională – ştiinţifică – metodică
– consultarea şi studierea studiilor de specialitate din publicaţiile apărute
– abonamente la publicaţii de specialitate
– participare la cercuri pedagogice, comisii metodice, consilii profesorale
– participarea la acţiunile Casei Corpului Didactic, societăţi ştiinţifice
– elaborări şi prezentări de studii, informări, referate
– lecţii deschise , interasistenţe, schimburi de experienţă etc.
– înscrieri la grade didactice şi cursuri de perfecţionare
IV. Măsuri organizatorice (cu termene)
– reorganizarea comisiei metodice, cunoaşterea şi dezbaterea programului şi tematicii şedinţelor comisiei
– repartizarea sarcinilor pe membrii componenţi
– elaborarea şi aprobarea tematicii şedinţelor lunare
– analize semestriale
– propuneri adresate conducerii şcolii pentru îmbunătăţirea bazei materiale a catedrei şi sprijin de specialitate
V. Alte măsuri
– confecţionare, elaborare de materiale didactice
– realizarea unui fond de carte (o minibibliotecă în cadrul comisiei)
– organizarea de cercuri ştiinţifice, literare, vizite, excursii etc.
3. Tematica şedinţelor şi datele când au loc
4. Procese-verbale de la şedinţe
5. Materiale de analiză, informări, referate etc.