Condiții și proceduri pentru amânarea gradelor didactice

Conform prevederilor Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011 cu modificările şi completările ulterioare, aprobarea cererilor de amânare a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice I şi II este de competenţa inspectoratelor școlare județene.

I. Amânare grad didactic II

1. Condiţii pentru amânarea gradului didactic II

a. „Candidaţii înscrişi la examenul pentru acordarea gradului didactic II, care nu au putut susţine testul din metodica specialităţii şi/sau proba orală de examen datorită unor motive obiective susţinute cu documente, şi au fost declaraţi neprezentaţi, pot solicita aprobarea pentru susţinerea acestor probe în sesiunea următoare, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti. Aprobarea se poate acorda în condiţiile refacerii inspecţiei speciale” – art. 23 (5) din OMECTS nr. 5561/2011, modificat prin OMEN nr. 5397/5.11.2013;

b. „Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II care, până la obţinerea acestui grad, nu primesc calificativul de cel puţin „bine” la evaluările anuale şi la a doua inspecţie şcolară curentă, nu pot finaliza examenul în sesiunea pentru care s-au înscris. Pentru cadrele didactice aflate în această situaţie inspecţia specială şi, prin urmare, participarea la examen se amână cu un an …” – art. 13 (1)  din OMECTS nr. 5561/2011);

c. „Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II care, până la obţinerea acestui grad, au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, nu pot finaliza examenul în sesiunea pentru care s-au înscris. Cadrele didactice aflate în această situaţie îşi pot finaliza obţinerea gradului didactic în anul şcolar următor, numai după ridicarea sancţiunii, cu recomandarea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi cu acordul inspectoratului şcolar”. –  13 (2)  din OMECTS nr. 5561/2011;

d. Candidaţii înscrişi se încadrează în una din situaţiile:

 • concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului (CIC);
 • concediu fără plată;
 • concediu medical;
 • alte cazuri, susţinute prin documente justificative.

2. Depunerea cererii de amânare (cerere tip , Anexa 1)

– Cererea, adresată inspectorului şcolar general, se înregistrează la secretariatul ISJ, având ataşate actele doveditoare care motivează amânarea (după caz):

– copia deciziei emisă de conducerea unităţii de învăţământ/ISJ pentru aprobarea concediului de creştere şi îngrijire copil (CIC) – autentificată de către conducerea unităţii şcolare;

– copia certificatului de naştere a copilului – autentificată de către conducerea unităţii şcolare;

– copia certificatului medical sau copia biletului de ieşire din spital – autentificată de către conducerea unităţii şcolare;

– alte acte doveditoare – autentificate de către conducerea unităţii şcolare;

Nu se acceptă cererile care invocă „motive personale sau familiale”.

Important!

Amânarea poate fi solicitată pentru un an, iar pentru candidaţii aflaţi în perioada concediului de creştere şi îngrijire a copilului (CIC), amânarea poate fi pentru 2 ani. În asemenea situaţii, persoanele care îşi reiau activitatea didactică (fie pentru că au fost în concediu pentru creşterea copilului, fie că au avut suspendat, temporar, contractul de muncă), vor ataşa la documentele prevăzute anterior o adeverinţă, emisă de unitatea de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea, imediat după încetarea suspendării contractului de muncă, în care să fie specificată perioada concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, respectiv perioada suspendării temporare a contractului de muncă.

 3. Valabiliatea inspecţiilor curente

„Inspecţiile curente promovate sunt valabile în ultimii 4 ani şcolari de activitate didactică împliniţi la data finalizării examenului de acordare a gradului didactic II” – art. 10 (11) din OMECTS 5561/2011, modificat prin OMEN nr. 5397/5.11.2013.

Exemplu : se solicită amânarea pentru sesiunea 2015

 • se scad 4 ani → an şcolar 2014/2015 – 4 = an şcolar 2011/2012
 • dacă inspecţiile curente au fost efectuate începând cu anul şcolar 2011/2012, ele sunt valabile
 • în cazul în care inspecţia/inspecţiile curente au fost efectuate în anul şcolar 2010/2011, ele nu mai sunt valabile
 • Atenţie! Cadrelor didactice care au avut contractul de muncă suspendat (ex. CIC), la cei 4 ani li se adaugă perioada suspendării.

Inspecţia specială este valabilă numai pentru anul şcolar în care a fost efectuată (conform art. 15 (2) din OMECTS 5561/2011). În consecinţă, inspecţia specială se va relua în anul şcolar în care cadrul didactic susţine examenul pentru obţinerea gradului didactic II.

4. Întocmirea noului dosar

Pentru sesiunea 2015:

 • candidaţii vor întocmi un nou dosar (în dublu exemplar), care va cuprinde:
 • toate documentele prevăzute în OMECTS nr. 5561/2011;
 • cele două procese verbale de la inspecţiile curente efectuate;
 • actele doveditoare care motivează amânarea.
 • fişa de înscriere şi celelalte documente vor fi completate pentru sesiunea 2015;
 • candidaţii vor depune dosarul la ISJ pentru avizare şi-l vor înregistra la secretariatul ISJ.

Noul dosar se va întocmi numai după discutarea şi obţinerea acordului din partea inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane.

 

II. Amânare grad didactic I

1. Condiţii pentru amânarea gradului didactic I

a. „Candidaţii care nu s-au prezentat la colocviul de admitere datorită unor motive obiective, susţinute cu documente, şi au fost declaraţi neprezentaţi se pot prezenta pentru susţinerea acestei probe a examenului în sesiunea imediat următoare, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti” – art. 34 (4) din OMECTS nr. 5561/2011, modificat prin OMEN nr. 5397/5.11.2013.

b. „În cazul candidaţilor respinşi la proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice, probele de susţinere a inspecţiei speciale şi a lucrării metodico-ştiinţifice se pot amâna, la cerere, cu un an şcolar. Ei vor putea susţine aceste probe în anul şcolar următor, cu condiţia de a obţine avizul pentru depunerea lucrării, respectiv referatul de acceptare a susţinerii lucrării din partea conducătorului ştiinţific” – art. 35 (20) din OMECTS nr. 5561/2011.

c. „Candidaţii admişi la colocviul de admitere, care nu au putut elabora şi depune în termen lucrarea metodico-ştiinţifică, datorită unor motive obiective argumentate cu documente, pot solicita amânarea depunerii lucrării metodico-ştiinţifice în anul şcolar următor. Candidatul aflat în această situaţie va depune o cerere de amânare a probelor la ISJ/ISMB însoţită de următoarele documente justificative: adeverinţă eliberată de departamentul pentru pregătirea personalului didactic care să confirme promovarea colocviului de admitere, acordul scris al conducătorului ştiinţific şi documentele care justifică motivul amânării…” – extras din art. 35 (21) din OMECTS 5561/2011.

d. „Candidaţii care nu au putut susţine inspecţia specială şi lucrarea metodico – ştiinţifică datorită unor motive obiective argumentate cu documente şi au fost declaraţi neprezentaţi se pot reînscrie pentru susţinerea acestor probe în anul şcolar următor, cu respectarea condiţiilor legale şi cu aprobarea inspectoratului şcolar” – art. 40 (3) din OMECTS nr. 5561/2011.

e.„Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, până la obţinerea acestui grad nu obţin calificativul „foarte bine” la evaluările anuale şi la a doua inspecţie şcolară curentă, nu pot finaliza examenul în seria pentru care s-au înscris. Pentru cadrele didactice aflate în această situaţie probele şi, după caz, finalizarea examenului pentru acordarea gradului didactic I se amână cu an. Inspectoratul şcolar reprogramează a doua inspecţie şcolară curentă pe parcursul anului de amânare”. – art. 32 (1) din OMECTS nr. 5561/2011.

f. „Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, până la obţinerea acestui grad au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280 alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, îşi pot finaliza obţinerea gradului didactic I, numai după ridicarea sancţiunii, cu recomandarea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi cu acordul inspectoratului şcolar”. – art. 32 (2) din OMECTS nr. 5561/2011.

g. Candidaţii înscrişi se încadrează în una din situaţiile:

 • concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului (CIC);
 • concediu fără plată;
 • concediu medical;
 • alte cazuri, susţinute prin documente justificative.

2. Depunerea cererii de amânare (cerere tip , Anexa 2)

Cererea, adresată inspectorului şcolar general, se înregistrează la secretariatul ISJ, având ataşate actele doveditoare care motivează amânarea):

După caz:

 • copia deciziei emisă de conducerea unităţii de învăţământ/ISJ pentru aprobarea concediului de creştere şi îngrijire copil (CIC) – autentificată de către conducerea unităţii şcolare;
 • copia certificatului de naştere a copilului – autentificată de către conducerea unităţii şcolare;
 • copia certificatului medical sau copia biletului de ieşire din spital – autentificată de către conducerea unităţii şcolare;
 • alte acte doveditoare – autentificate de către conducerea unităţii şcolare;

Obligatoriu pentru toţi solicitanţii:

 • adeverinţă eliberată de departamentul pentru pregătirea personalului didactic (DPPD) care să confirme promovarea colocviului de admitere;
 • acordul scris al coordonatorului lucrării metodico-ştiinţifice;

Nu se acceptă cererile care invocă „motive personale sau familiale”.

 3. Valabilitatea inspecţiilor curente

„…Inspecţiile curente promovate sunt valabile în ultimii 4 ani şcolari de activitate didactică calculaţi la data finalizării examenului” – extras din art. 29 (10) din OMECTS 5561/2011, modificat prin OMEN nr. 5397/5.11.2013.

Exemplu : se solicită amânarea pentru seria 2014 – 2016

 • se scad 4 ani → an şcolar 2015/2016 – 4 = an şcolar 2012/2013
 • dacă inspecţiile curente au fost efectuate începând cu anul şcolar 2012/2013, ele sunt valabile
 • în cazul în care inspecţia/inspecţiile curente au fost efectuate în anul şcolar 2011/2012, ele nu mai sunt valabile
 • Atenţie! Cadrelor didactice care au avut contractul de muncă suspendat (ex. CIC), la cei 4 ani li se adaugă perioada suspendării.

 4. Valabilitatea inspecţiei speciale

„Inspecţia specială pentru acordarea gradului didactic I se efectuează la patru activităţi didactice şi este valabilă numai pentru anul şcolar în care a fost efectuată.” – art. 38 (1) din OMECTS 5561/2011

 

III. Cadrele didactice declarate „respinse”

Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II – sesiunea 2015, care au participat la probele scrise şi orale ale examenului şi cadrele didactice înscrise la gradul didactic I, care au participat la colocviul de admitere sau la inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice, dar nu au promovat examenul, fiind declarate  respinse, vor avea în vedere următoarele precizări:

 • Candidaţii declaraţi respinşi la examenul de acordare a gradului didactic II se pot reînscrie pentru susţinerea examenului prin depunerea unui nou dosar de înscriere şi cu parcurgerea tuturor etapelor precizate în metodologie (conform art. 23 (4) din OMECTS nr. 5561/2011, modificat prin OMEN nr. 5397/5.11.2013);
 • Candidaţii declaraţi respinşi la colocviul de admitere pentru obţinerea gradului didactic I, se pot reînscrie pentru susţinerea examenului. Reînscrierea se face prin depunerea unui nou dosar şi parcurgerea tuturor etapelor precizate în metodologie (conform art. 34 (3) din OMECTS nr. 5561/2011, modificat prin OMEN nr. 3240/26.03.2014);
 • Candidaţii declaraţi respinşi la proba de elaborare a lucrării metodico – ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I, nu pot susţine probele următoare, respectiv inspecţia specială şi susţinerea lucrării. În acest caz, probele de susţinere a inspecţiei speciale şi a lucrării metodico – ştiinţifice se pot amâna, la cerere, cu un an şcolar, cu condiţia obţinerii, între timp, a avizului pentru depunerea lucrării şi a referatului de avizare/acceptare din partea conducătorului ştiinţific. În caz contrar, candidaţii vor fi declaraţi respinşi la examenul pentru acordarea gradului didactic I şi se pot reînscrie în anul şcolar următor, prin depunerea unui nou dosar de înscriere şi parcurgerea tuturor etapelor precizate (conform art. 35 (16) şi (20) din OMECTS nr. 5561/2011);
 • Candidaţii declaraţi respinşi la inspecţia specială pentru obţinerea gradului didactic I se consideră respinşi şi nu mai au dreptul de a susţine lucrarea metodico-ştiinţifică (conform art. 38 (8)  din OMECTS nr. 5561/2011);
 • Candidaţii declaraţi respinşi la susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I  pot relua examenul după un interval de cel puţin 2 ani şcolari, prin depunerea unui dosar de înscriere şi parcurgerea tuturor etapelor (conform art. 40 (2)  din OMECTS nr. 5561/2011, modificat prin OMEN nr. 5397/5.11.2013);

 

IV. Cadrele didactice sancţionate disciplinar/ au obţinut calificativ diminuat

Cadrele didactice înscrise la unul dintre examenele pentru acordarea gradelor didactice, care până la obţinerea acestuia au fost sancţionate disciplinar şi/sau au obţinut calificativ diminuat, se încadrează în una din situaţiile:

1. Gradul didactic II

a. Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II care, până la obţinerea acestui grad, nu primesc calificativul de cel puţin „bine” la evaluările anuale şi la a doua inspecţie şcolară curentă, nu pot finaliza examenul în sesiunea pentru care s-au înscris. În acest caz, inspecţia specială, respectiv participarea la examen se amână cu un an, iar a doua inspecţie şcolară curentă se reprogramează pe parcursul anului de amânare (conform art. 13 (1)  din OMECTS nr. 5561/2011);

b. Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II care, până la obţinerea acestui grad, au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, nu pot finaliza examenul în sesiunea pentru care s-au înscris. În acest caz, îşi pot finaliza obţinerea gradului didactic în anul şcolar următor, numai după ridicarea sancţiunii, cu recomandarea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi cu acordul ISJ (conform art. 13 (2)  din OMECTS nr. 5561/2011);

c. Dacă pe parcursul anului de amânare, cadrul didactic nu întruneşte condiţiile precizate anterior, pierde dreptul de a se mai prezenta la examen în sesiunea pentru care a fost amânat şi se poate reînscrie pentru o altă sesiune de examen atunci când întruneşte toate condiţiile de înscriere (conform art. 13 (3) din OMECTS nr. 5561/2011).

2. Gradul didactic I

a. Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, până la obţinerea acestui grad, nu primesc calificativul „foarte bine” la evaluările anuale şi la a doua inspecţie şcolară curentă, nu pot finaliza examenul în seria pentru care s-au înscris. În acest caz, probele şi, după caz, finalizarea examenului se amână cu un an, iar a doua inspecţie şcolară curentă se reprogramează pe parcursul anului de amânare ( conform art. 32 (1) din OMECTS nr. 5561/2011);

b. Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, până la obţinerea acestui grad, au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, îşi pot finaliza obţinerea gradului didactic I, numai după ridicarea sancţiunii, cu recomandarea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde sunt încadrate şi cu acordul ISJ ( conform art. 32 (2) din OMECTS nr. 5561/2011);

c. Dacă pe parcursul anului de amânare, cadrul didactic nu obţine calificativul „foarte bine” sau este din nou sancţionat disciplinar, pierde examenul de acordare a gradului didactic I, inclusiv în situaţia în care a susţinut şi a promovat inspecţia specială şi lucrarea metodico-ştiinţifică. El se poate reînscrie pentru o altă serie de examen atunci când întruneşte toate condiţiile de înscriere (conform art. 32 (3) din OMECTS nr. 5561/2011).

 

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close