Atribuțiile responsabilului de catedră/comisie metodică

 • Elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane,curriculum la decizia şcolii;
 • Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 • Şedinţele catedrei/comisiei metodice se desfăşoară lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de învăţământ, sau ori de câte ori directorul sau membrii catedrei / comisiei consideră că este necesar;
 • Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;
 • Vizează planificările calendaristice şi ale unităţilor de conţinut realizate de membrii catedrei;
 • Elaborează instrumente de evaluare şi notare;
 • Stabileşte criteriile de notare standardizată a elevilor, pe clase;
 • Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor:
 • Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;
 • Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;
 • Stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice şi propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora;
 • Organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
 • Efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ;
 • Elaborează informări semestriale şi la cererea directorului asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;
 • Implică membrii catedrei / comisiei metodice în derularea proiectelor cu finanţare externă;
 • Se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
 • Implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.