Atributiile responsabilului de catedra – comisie metodica

• Elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane,curriculum la decizia şcolii;

• Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;

• Şedinţele catedrei/comisiei metodice se desfăşoară lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de învăţământ, sau ori de câte ori directorul sau membrii catedrei / comisiei consideră că este necesar;

• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;

• Vizează planificările calendaristice şi ale unităţilor de conţinut realizate de membrii catedrei;

• Elaborează instrumente de evaluare şi notare;

• Stabileşte criteriile de notare standardizată a elevilor, pe clase;

• Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor:

• Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;

• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;

• Stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice şi propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora;

• Organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;

• Efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ;

• Elaborează informări semestriale şi la cererea directorului asupra activităţii
catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;

• Implică membrii catedrei / comisiei metodice în derularea proiectelor cu finanţare externă;

• Se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

• Implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.